Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
KEGTSGEL.j WIS- EN KATUÜEK, H. DE GEOOT. 25
ie bevorderen. Er werd van dien aard wel verzameld, maar weinig
bewerkt. Be Friesche RechUgeleerdheid van Huber, vader en zoon,
was eene uitzondering^
Met het wijsgeerig— het kanoniek— en het strafregt gaf men
zich zelfdzaam af; nog minder met de gesehiedenis van het regt
en de statistiek; die aan zulke dingen begon, bijv. prof. Otlo
te Utrecht, werd uitgelagehen. Ook het staatsregt, wat den toen-
maligen regenten niet onaangenaam was, bleef veelal onbeoe-
fend. Maar, wij hebben het bij de behandeling der vorige
afdeeling gezien, het stationaire kon niet blijven staan. De eeuw
ging vooruit, en wat in den aanvang van dit iijdperk nog
verwaarloosd was, stond ten slotte op den voorgrond, en werd
zelfs met geestdrift ter hand genomen.
Hollandsche vertalingen van De Groots Regt van Oorlog en Frede,
fransche overzettingen van hetzelfde werk, of over het l^atuur-
en Folkenregt van Puffendorf, Cumberland, Over de Natuur-
wetten , de drie laatsten door den groninger hoogleeraar Johan
13arbeyrac, uit Lausanne, kwamen in velerj handen. De verhande-
lingen over Staatszaken van Bijnkershoek werden vlijtig overwogen.
Gcrard Noest, oud-president en schepen van Purmerend,
vroeger een leerling van de leidsehe hoogeschool, waar hij
onder Vitriarius studeerde, gaf een Algemeen Staatsrecht, voor-
namelijk naar Grotius bewerkt, en opgehelderd door vele voor-
beelden, aan de geschiedenis , bijzonder aan die van het vaderland,
ontleend, 1753.
Simon van Slingelandt.
Regtstreeks over het Nederlandsche Staatsbestuur handelde Simon
van Slingelandt, die van 1727—1737 , als raadpensionaris van
Holland, het wezentlijk hoofd was der republiek. Yóór 1727 be-
kleedde hij het ambt van thesaurier-generaal, vroeger dat van
secretaris van den raad van state, in welke betrekking hij na
het eindigen van den successie-oorlog , toen 's lands geldmidde-
len in staat van verwarring waren, allergewigtigsie diensten be-
wees. Hij en de toenmalige thesaurier Jacob Hop werden de
redders van het openbaar crediet. Meer dan anderen doorzag Slin-
gelandt de gebreken van het stadhouderloos bewind, en schreef
een zeer voortreffelijk vertoog Over de Befecten van de toen-
malige Constitutie der regering van den Staat en der middelen
van redres,
LÉIDDEAAD TOT DE GESCH. DER NEDEKL. LETTERK. III. S