Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
20 3e tijdvak: 1702--1795.
standiger rigting in zake van godgeleerdheid, zou kunnen ver-
beelden ; immers die nieuwere theologen, wier arbeid zooveel
goeds teweeg bragt en zooveel beschaving bevorderde, hadden
hetzelfde gebrek als hunne voorgangers. Zij waren te weinig
letterkundig, om lieden van opvoeding te kunnen behagen.
Voetianen, Coccejancn, Remonstranten en Mennonieten schoten
nog allen te zamen aanmerkelijk te kort. Joh. Scharp, die in
1787 te Axel, later te Rotterdam den kansel betrad, was,
met veel verkleefdheid voor het huis van Oranje, en bij het volk
bemind, nogtans een redenaar vol valseh vernuft en werd door
Van der Palm, die destijds begon, in edele vormen en goede
manieren, en vooral in netheid en zuiverheid van stijl zeer verre
overtroffen.
2. Regtsgeleerden, Wis- en Natuurkundigen.
Niet minder dan in het vorig tijdperk bloeide de regtsgeleerd-
heid, wier wetenschappelijke voortbrengselen evenwel in geene
onmiddelijke aanraking kwamen met het volk, en beneden den
kring van zeer geletterde lieden en practisijns schier nimmer
afdaalden.
Het romeinsche regt was hoofdonderwerp van behandeling;
maar dat geschiedde aan alle hoogescholen en door alle ge-
leerden, die er zich mede bezig hielden, iu de latijnsehe taal. De
burgerij zag daar met eerbied tegen op en bleef er geheel buiten.
Behalve vele hoogleeraren, thans voorbij te gaan, noemen
wij alleen Cornelis van Bijnkershoek, ofschoon het in dit over-
zigt ook geenszins de plaats is, om dien scherpzinnigen engees-
tigen man de eere te geven, die hem toekomt. Hij was een
Zeeuw, 1673 te Middelburg geboren , in 1703 lid en in 1724
voorzitter in den hoogenraad van Holland en Zeeland, en
daarbij een groot voorstander der stadhouderlooze republiek.
Zijne geschriften zagcu van 1700 tot 1737 het licht en
werden later gezamentlijk uitgegeven: Genève 1761; Leiden
1766.
Reeds in 1747 verscheen er eene overzetting der belangrijkste
Verhandelingen van Bijnkershoek. Voor dagelijksch gebruik her-
drukte men tevens de Inleiding tot de Hollandsche Regtsgeleerdheid
van Dc Groot en werden er over dit gulden boeksken zelfs hol-
landsche collegiën gegeven zonder echter aan eene behoorlijke
ontwikkeling van het nationaal regt te denken , of de weten-
schappelijke behandeling van oude keuren en costumen eenigzins