Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
■vrijsg. godgel.— m. a. praats. 23
staan, en dat men somtijds wel eens hoorende doof, en ziende
blind dient te zijn, om wel te regeeren, en de kinderen niet
zweephart te maken, — dogh nooit moeten de kinderen merken,
dat 'er toegeeventheid word gebruikt omtrent hunne moedwillig-
heid of hartnekkigheid; dat doet de kinderen door den tijd allen
ontzag verliezen, en maakt de ouders en oversten slaaven van
de driften hunner kinderen, ja handreikers en uitwerkers hunner
moedwilligheden.*
Veel beter dan onze landgenooten slaagden de waalsehe predi-
kanten , in ons midden werkzaam, inzonderheid Jaeob Saurin,
die san de Engelsehen het planmatige van hunne Sermonen ont-
leende en zijne meesters in smaak en bevalligheid overtrof.
Saurin werd in 1705 naar 's Gravenhage beroepen, cn was in
den echten zin des woords een voortreffelijk voorganger, een
meester, die in verstandige keuze van onderwerpen en aesthe-
tische behandeling alle redenaars van het stadhouderlooze tijd-
perk overtrof.
Gelijktijdig met Saurin bloeiden andere waalsehe predikanten,
die thans te veel vergeten worden en naar ons inzien de ver-
nieuwde aandacht der hervormden overwaardig zijn : wij bedoelen
David Martin te Utrecht, wiens vertaling des Bijbels de schoon-
heden van het oorspronkelijke op waardige wijze terug geeft;
voorts Jaques Basnage, Isaac Jacquelot te 's Gravenhage en
Daniël de Superville te Rotterdam.
Er waren er, die de gegevene voorbeelden ter harte namen, en
op het voetspoor der Engelschen en Eranschen een beteren weg
bewandelden. Dat dit getal echter uiet bijzonder groot was,blijkt
uit de vele lijkreden op "Willem IV gehouden, die schier als
toonbeelden van wansmaak merkwaardig zijn. Dat lag, zeide men
aan de taal, en een nederlandsch prediker kon met geene moge-
lijkheid zoo onderhoudend zijn als een ministre du St. Evangile.
Lieden van zekeren toon denken dat nog; maar Onno Zwier van
Haren, een friesch edelman, van wien later sprake zal komen,
als wij over de dichters handelen, bewees intusschen door eene
lijkrede op den afgestorven en zeer beminden stadhouder,
dat onze schoone moedertaal, om verstandig, onderrigtend en
tevens sierlijk te spreken, voor geen franseh of cngelsch behoeft
achter te staan, en zelfs in den mond of in de pen van beschaafde
lieden eenige voordeden aanbiedt, waarover geen waalsch predi-
kant beschikken kan.
Na Willem IV werd het beter, maar niet in dier voege, als
men zich, na zoo veel voorbereiding en bij de opkomst van ver-