Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ié 3e tijdvak : 1702—1795.
haar einde heerlijk weezen zoude: waar op de jongeling, naar
angstig overleg onzeker wat te kiezen, eindelijk de beste keure
deed, de deugd en dapperheid volgde, en daar door tot dien
top van glorie opklom, dat hij zelf als een God geëerd wierdt
van de blinde Heidenen.
Ziet daar Aand. eene fabel, onder welkers bast en uiterlijke
sehellen eene aangename kern verborgen is, voor zo veel de oud-
heid daar door wilde te kennen geeven, dat alle menschen, zo
dra ze tot jaaren van onderscheid gekomen waren, noodwendig
eene keure moesten doen, om, of de deugd of de ondeugd na
te volgen, en dat het geluk of ongeluk, de eere of schande van
hun leeven, aan deeze keur alleen gevestigd was.
En gewisselijk, Geliefden, wanneer men 't leeven inziet van
eenen mensehe, men zal bevinden, dat hij op aarde als op een
tweesprong staat, om, of zijn Schepper ten dienste te staan eu
zich gelukkig te maaken, of de driften van zijn vleesch te volgen
en ten verderve in te storten.
Hier zoekt de Godsdienst hem door de tederste eu krachtigste
koorden aan ziph te trekken; daar tracht hem de waereld door
haare verleidelijke voorwerpen weg te sleepen.
Hier nodigt hem de zuiverheid en redelijkheid van Gods ge-
boden ; daar trekt hem het vleesch met zijne betoverende wellusten.
Hier roepen hem de heerlijke voordeden van den Godsdienst;
daar verlokt hem de verderffelijke weelde.
Hier eindelijk, wordt hij door de hoop op 't toekomende heil
getrokken; daar verleiden de dertele denkbeelden der tegenwoor-
dige gcneuchten.
Dit doet hem stcets in twijfel staan aan wat zijde over te
hellen; den Godsdienst zou hij gaarn volgen, maar zijne streng-
heid , zijne arbeid en moeite schrikt hem af, cn doet hem schroomen
dien verdrietigen weg in te gaan; aan de andere zijde lacht hem
de wedde cn wellust op 't aanminnigste toe, en doet hem het
herte jooken om zich in haare strikken over te geeven; dus is"
hij in eene pijndijke tweestrijd, die hem lastig valt en niet eer
eindigt, voor dat hij eene keure doet, die hem of gelukkig
maakt, en op 't laatst de heerlijkste vruchten doet smaaken van
zijnen arbeid, of in 't verderf stort, en de heilooze naweeen
doet gevoelen der verleidelijke zonden.//
Joannes Nanning predikte op den Zondag na Pinksteren , »Aan-
schouwt de vogelen des velds (Matth. VI ; 26),// en zeide toen :
«Onze Zaligmaker Jezus Christus heeft buiten twijfel geoordeeld,
dat de vogelen des hemels een voorwerp waren, dat onze nau-