Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
"VTIJSG. GODGEL. — J. HOUBAKKEH. 17
aan groote redenaars; noch de drooge schriftverklaring en zucht
tot vergeestelijking, bij de Voetianen heerschende, noch de typische
en profetische opvattingen der Coccejanen waren der welsprekend-
heid gunstig. Het natuurlijke ontbrak, het gekunstelde beheerschte
den predikstoel. Driessen, d'Outrainen Nyloe onder de Coccejanen,
Hellenbrock en vader Smijtegeld onder hunne tegenstanders, had-
den den meesten roem en zeiden menigmaal een treffend woord,
maar waren niet gelukkig in het leveren van preken, die we-
zentlijk tot het goede konden opwekken en thans nog zouden
stichten.
Om eenigermate den stijl der beste kanselredenaars in het licht
te stellen, laten wij hier eenige plaatsen volgen uit de predikatiën
van Joannes Houbakker, Joannes Nanning en Maitinus Antonius
Fraats.
Ten eerste: wat Houbakker zegt in zijne leerrede : De Twee
wegen, Jos. XXIV : 15.
/^Onder alle verdichtselen, waar mede de schaudere Oudheid ge-
woon was den menschen als op eene ongevoelige wijze leerzaame
lessen in te boezemen, en tot betrachting van de deugd op te
wekken, was deeze geen van de geringste:
Dat eens Hercules, die beroemde temmer van de vreezelijkste
gedrochten, in zijne jongelingschap in slaap geraakt zijnde,
droomde, dat hij zich op eenen tweesprong bevond, alwaar hem
twee jonkvrouwen ontmoetten, de ondeugd en de deugd: de eerste
met eene bevallige en aanlokkelijke schoonheid aangedaan, en
met een dertel, wulps, en luchtig kleedje opgetooid, bewandelde
een ruimen en breeden weg, bezaaid met rozen en violen, maar
die allengskens smalder wierdt, en met distelcn en doornen ein-
digde : de laatste met eene deftige en zedige gedaante, en in
staatige kleederen, betrad een weg, die zich in 't begm smal,
onaangenaam en moejelijk opdeed, maar ten laatsten ruimer
wordende, en met laurieren en palmboomen beplant, een heuge-
lijk einde nam.
De eerste zocht hem met dertele redenen, aanlokkende gebaar-
den, betoverende lonken, en verleidelijke vleierijen te beweegen
om haar te volgen, met beloften, dat hij niet anders dan op
rozen en lellen treeden, en alle vermaak, plaisier, cn geneuchte
smaaken zou, die den rijkdom, wellust, cn glorie den menschen
geeven kan: de laatste in tegendeel trachtte hem op te wekken
om haar te volgen, en langs het pad van deugd, tot waare
eere en glorie op te streeven, raet belofte, dat schoon haar weg
in 't eerste lastig scheen, dat echter haare voortgang lieflijk, en