Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ié 3e TIJDVAK : 1702—1795.
nieuwe overzetting der gewijde boeken en wel naar de vertaling
van Miehaëlis bad aangevangen. Hij bragt dien arbeid tot aan
1 Samuël ingesloten , waarna Y. van Hamelsveld, een heftig tegen-
stander der stadhouderlijke regering, als hoogleeraar in de god-
geleerdheid ten jare 1787 ontzet, het werk weder opvatte en
verder voltooide. Hamelsveld was overigens een zeer geleerd en
vaderlandslievend man, en schreef iu zeer gemakkelijken stijl
schier over alle godsdienstige en zedekundige vraagstukken van
zijn tijd.
Perponcher was eigentlijk geen godgeleerde en ook geen wijsgeer,
maar een man van zeer verdraagzamen aard, en die buiten de
strenge eischen en vormen der wetenschap om, het neerleggen van
alle twisten voorstond, eu de omhelzing van een algemeen evan-
gelisch Christendom zocht voor te bereiden. In dien geest schreef
hij Zedekundige Brieven over het Geluk. — Be Hedendaagsehe
Stoïcijn. — De Wijsgeer der Natuur en der Openharing en vele
meer, die echter tot het volgend tijdperk behooren.
Grooter godgeleerden, allen min of meer afkeerig van de oude
verdeeldheden en insgelijks tot toenadering gezind, waren de
reeds gemelde H. Muutinghe, Johan van Voorst, toen nog te
Praueker, Hesselink, hoogleeraar bij de doopsgezinden, zijn
remontstrantsche ambtgenoot prof. Konijnenbm-g, Regenbogen te
Praneker, J. Heriuga £z. te Utreeht en verder vele uitmun-
tende mannen, door Tcylers godgeleerd genootschap, door
het Haagsehe genootschap ter Verdediging van de Christelijke
Godsdienst, door de verzorgers van het Stolpiaansch legaat en
door de Maatschappij, tot Nut van het Algemeen bekroond,
en die, na 1795 een beslissenden invloed verkregen op de
protestantsohe kerk, haren blik verruimden, het zwaard der
onverdraagzaamheid verwierpen en de onderscheidene afdeelingen
van het hervormd Christendom tot elkander deden naderen.
De katholieken, hoezeer zij geen geleerden hadden, die eenig deel
namen aan de bevordering van een beteren toestand, en de the-
ologisch- philosophische letterkunde bijna geheel aan de ketters
overlieten, namen toch volgaarne hun aandeel van de vruchten,
die er uit voortkwamen], en werden met alle andere dessenters
geëmanci])eerd.
Kanselredenaars,
Stinstra en Venema waren beiden kanselredenaars, maar misten
een aangenamen en boeijenden stijl. Iu Holland ontbrak het mede