Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
WÏJSG. GODGEL. — A. VAN CATTENBURCH , ENZ. 15
Johannes Stinstra, een geleerd en verstandig doopsgezind leeraar
in Friesland, even als al zijne geloofsgenooten op eene zeer uit-
gebreide leervrijheid en tolerantie gesteld, handelde toen over de
Natuur en gesteldheid van Christus Koningrijk op aarde, voorts
over Oude Voorspellingen aangaande den Messias toegepast op den
Heere Jezus; maar dat boek ademde een ariaansehen en soeiniaan-
sehen geest. Er zon derhalve tegen Stinstra geprocedeerd worden.
De vijf godgeleerde faculteiten in Nederland en de zes klassen
der hervormde kerk in Friesland spanden de vierschaar, en Stinstra
ofschoon door den franeker hoogleeraar Herman Yenema ver-
dedigd en door den stadhouder, in naam der vrijheid , begunstigd,
werd afgezet, zijn boek opgehaald; zelfs moest hij op straffe van
arbitraire correctie zijne uitdrukkingen over onbepaalde verdraag-
zaamheid herroepen, en bleef Yenema van geene verdenking vrij.
Zijn advies, zeide een lid der staten, riekte een weinig naar
den mutsaard, 't Kan wezen, antwoordde Willem lY, maar het
is echter het verstandigste, wat ik nog van deze zaak gehoord
heb. 1742.
Bij al die wrijving ging men merkbaar, hoezeer niet spoedig
vooniit. Eerst na eene 15 jarige boete werd Stinstra weder aan-
genomen.
Yenema handhaafde zich op een zeer liberaal standpunt; hij
schreef eene Kerkelijke Geschiedenis van het begin der wereld tot
de XYII eeuw.
Nieuwere Godgeleerden,
W. U. de Perponcher. — Y, van Hamelsveld,
Naast de wijsgeeren van het laatste gedeelte der 18e eeuw waren
er godgeleerden opgestaan, die insgelijks eene nieuwe rigting
volgden, en voornamelijk uit de school van Hendrik Albert Schultens
waren voortgekomen, of althans zijn voorbeeld volgden; — vooreerst
wat ter zijdestelUng van schoolsche twisten, ten andere wat de
meer litterarische en verhevener verklaring der bijbelboeken betreft.
Eene ongemeen schoone vertaling van het boek Job , door
Schultens onvoltooid nagelaten, werd verder door Herman Mun-
tinghe, destijds hoogleeraar te Harderwijk, afgewerkt en uitge-
geven, 1794.
J. H. van der Palm, dien wij even als Muntinghe nog later
ontmoeten zullen, was in 1792 met de vertaling en opheldering
van eenige liederen van David onledig; terwijl Willem Emery
de Perponcher, lid der utrechtsche regering, reeds in 1776 eene