Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
WIJSG. GODGEL. — ALLARD IIULSHOPr. 13
te vallen, maakt de winter ons gevoeliger voor de aangenaam-
heden der volgende getijden; — het voorgevoel rijst op, zoo dra
wij het langer worden der dagen duidelijk bemerken. De afge-
legene toebereidzels, het snoeijen van 't verwilderd geboomte,
verlevendigen het vooruitzigt, en men beraamt reeds ontwerpen
van genoeglijke verrigtingen, van reizen en uitspanningen.//
ƒ. F. Ilemert. — D. Wyttenhach.
Joan Frederik ïïennert, sedert 1764 hoogleeraar te Utrecht,
te Berlijn geboren eu opgevoed, schreef belangrijke werken
over de wis- en sterrekunde, zoo mede over de bespiegelende
wijsbegeerte, doch doorgaans in het franseh of latijn. Ilij ver-
zorgde echter eene overzetting der Principles of moral Sciences
van Beattie, benevens eene reeks TJitgelezene Verhandelingen over
de Wijsbegeerte en Fraaije Letteren, getrokken uit de Kerken van
de Koninkl. Maatschappij der Wetenschappen te Berlijn.
Een wijsgeer van denzelfden stempel was Daniël Wyttenbach
(1746 te Bern geboren). Hij bezat meer dan gewone bekwaam-
heden in de oude letteren, en beoefende uit voorliefde dat gedeelte
der wijsbegeerte, hetwelk met de philologie in verband staat.
De Remonstranten beriepen hem tot hoogleeraar aan hunne kweek-
school te Amsterdam (1771). Later verbond hij zich aan het
athenaeum: eerst voor de wijsbegeerte, toen voor de grieksch-
latijnsche letterkunde en historie. Eerst in 1799 ging hij naar
Leiden. Intussehen had hij de beoefening der classische philo-
sophie aanmerkelijk bevorderd, Praeeepta artis logicae en een
beoordeelend tijdschrift Bibliotheea Critica uitgegeven, behalve
drie oratiën: Ocer de Vereeniging der Wijsbegeerte met de fraaije
Letteren — Over de Wijsbegeerte volgens Cicero, de teelster en als
het ware de moeder van alle loffelijke kunsten— Over de Kracht
en het Vermogen der Historie tot bevordering der deugd.
Nog schreef "Wyttenbach in dit tijdvak een paar latijnsche ver-
handelingen , beide met goud bekroond, als 1«. Over het bestaan
van één God; 2o. Ocer de Onsterfelijkheid der Ziel volgens de ge-
voelens der oude wijsgeeren.
Een nieuw geslacht kwam op, en hield zieh in Nederland aan
de lessen van Hemstcrhuis, Hulshoff, Hennert en Wyttenbach,
en derhalve aan eene soort vau Eclectische Wijsbegeerte, die,
zonder eenigzins in dienst te wezen der hervormde kerk, met
deze in vrede kan leven.
leiddraad lot de gesch, dek nederl. leiiekk. III. 2