Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
wijsg. godgel. — allabd hulshoff. 11
den kleiner en digler; zij laaven den splijtenden grond, zij
verkwikken het gewas, en hekroonen het jaar met de goedheid
des Heeren Na de dondervlaag, ziet de ondergaande zon minzaam
neder, door de gebrokene lugt, op de rookende velden en beem-
den eener verkwikte waereld , vertoonende zig als een hof des
Heeren. Vol eerbiedwekkende majesteit zijn de vertooningen van
dit heerlijk jaargetijde! Het begeerig oog wandelt over den gol-
venden winter-voorraad van rijpende koornäiren op gebogene hal-
men , — het wandelt over zandige vlakten, afgemetene grasperken,
veelkleurige zaailanden, en donkergroene bosschen, zig spiegelende
in het water, — tot dat het oog zig bepaald in een blaanwend
verschiet, — 't welk pns, in het geheel, iets schoons doet be-
zefien, dat wij niet knnnen uitleggen. — De lusthof vervult ons
met verwondering over de wijsheid Gods in't verschillend maakzel
der planten, waarvan sommigen zo klein en teder blijven, terwijl
anderen grof en weelig opschieten, en die zo zeer verschillen in
gedaante, in smaak en geur, schoon zij allen gevoed worden uit
denzelfden grond, door denzelfden zonneschijn en regen. Inmid-
dels begeeft zig de landman tot den heuglijken arbeid; hij ver-
gadert, in 't zweet zijns aangezigts, den welgelukten oogst, met
lust en vergenoeging. Eene maatige inzameling van wol en lijn-
VPaad, van hooi en koorn, doet eene vreugde in zijn hart op-
wellen , welke de steedsche rentenier niet gewaar wordt uit zijne
grootere inkomsten. Wie kan dit alles overzien, zonder in zijn
binnenste, met David, te zeggen: 6 Heere ! gij doet uwe milde
hand open, en verzadigt alles, wat 'er leeft, naar uw gnnstig wel-
Deeze heerlijkheid des aardrijks, dit feest der natuur, is kort-
stondig ; want het toenemend gebied van den nagt brengt ons het
getijde van den Herfst. Dan wordt de lugt meer betrokken; de
korte dagen zijn nu en dan nog warm ; maar eene koude vogtigheid
veroorzaakt huiverige ogtenden en avonden. Heldere dagen zijn 'er,
om afscheid te neemen, en worden dikwiis gevolgd van huilende
stormwinden. Nederhangende armen der vrugtboomen geevcn den
bogaard' nog een behaaglijk aanzien; doch de uitgewaassemde
bladeren zijn geelagtig, niet genoeg bevogtigd met olieagtige
sappen, zo dat de bladsteelen droog worden. De koude mist van
eenen enkelen nagt maakt dezelve vaal; een natte wind schudt
eensklaps outelbaare bladeren, en brengt eene woeste, droevige
doorzigtigheid in 'tgeboomte, 'twelk, na het opdroogen, een
schor geruisch geeft in het ontsierde woud. Trekvogels wijken ;
jle verwisselde rups en veelerlei klein gedierte sterft, of begeeft