Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
20 3e tijdvak: 1702--1795.
woonde wereld verspreit is; dat verre van gebrek aan deselve te
hebben, dese heerlijke wonder-stofle van menschen en dieren met
voeten getreden werd, en tot wegen voor reisigers dient: endaar
men een onbegrijpelijke wijsheit in het toebereiden van deselve
erkennen soude, indien maar een weinigh daar van in de wereld
te vinden was; sal men dan nu aan de wijsheit en goodheit des
grooten Makers twijffelen? Alleen om dat hij soo mildadigh aan
aan de menschen geweest is, en aan haar dit verwonderlijk ge-
schenk' in soo grooten oveiTloed mede gedeelt heeft.
Om wat meer te seggen. Daar yder verbaast soude staan, in-
dien hij maar een eenige tulp, een eenige angelier, een eenige roos
hadde sien wassen uit een soo vcragtsame stoffe, als de aarde
schijnt te M'escn; en sigh over de wijsheit soude ontsetten, van
die het geene tot desselfs toebereidinge dient, hadde uitgevonden;
sal meu nu daarom den grooten Schepper daar van weigeren in
sijne volmaaktheden te erkemien, om dat hij in plaats van een,
iu duisend planten duisend wonderen, alle dagen aan de oogeu
van yder, van groote cn kleine, vertoont?
Meermalen is mij met verbaastheid voorgekomen, die hardigheit
en ongevoeligheit, waar toe de gewoonte van yets gedurigh te
genieten de gemoederen der menschen brengen kan, die soo on-
telbare boomen, soo ontelbare bloemen, soo ontelbare aardgcwas-
sen, aan een ongelukkigh Atheist, als bij geval, immers als son-
der wijsheit gemaakt kan doen voorkomen: daarbij immers willens
of onwillens bekennen moet, dat hij cn alle die van sijne philoso-
Ijhie sijn, een wonderlijk verstand cn doordringende natuurkunde
in soodadigh een souden erkennen te sijn ; die (gelijk strax ge-
scgt is) maar de aarde om een eenigen tulp, of angelicr uit sijn
bol of plant te doen voortgroeijen, en desselfs samenstel uitge-
vonden hadde. y
Fr. Hemsterhiiis. — Allard Ilulshoff.
Een paar uitnemende nederlandsehe wijsgeeren verklaarde zich
een weinig later tegen de meer en meer veldwinnende school der
fransche materialisten: wij bedoelen Frans Hemstcrhuys, 1720—1790,
en Allard Hulshoff, 1734—1795. De eerste, een zoon van den
hoogleeraar Tiberius Hemstcrhuis, en van der jeugd af in dc
schriften der ouden geoefend, was te 's Gravenhage in ambts-
betrekking geplaatst, en schreef slechts als dilettant, voor een
kleinen kring cn in het Franseh. AVat hij echter voortbragt,
zooals de platonische zamenspraken Arisiée ou de la Bivinité eu