Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
wijsg. godgel. — beesaedüs nieinnüntijt. 7
bloem-lioven, daar een onnoemelijke veelheit van de lieffelijdste
verwen, en reuken van verseheidene kragten en uitwerkselen sigh
vertoont. En vraagh hem, of de maniere, op welke dit alles in
en door de aarde geschiet, aan hem of ymand anders oit kenne-
lijk geweest is : en of die soo onredelijk moet gedagt werden te
oordeelen, welke segt, dat hem dit als een gedurigh wonderwerk,
en bewijs van een ontsaehlijke, dogh niet te min liefhebbende
Godtheit voorkomt; dat uit een en deselfde aarde een soo onden-
kelijke verscheideuheit van gewassen geboren werd. Bij stelle vrij
volgens de ondervindingen, dat 'er saad-planten en grontformeer-
sels in alle saden en knoppen sijn, die door bijkomende vogten
uitgerolt en grooter werden. Hoe sal hij de verscheidenheit van
de kragten uit deselfde aarde kunnen afleiden, op eenewijse,
die aan verstandigen regt voldoende is ?
Indien nu aan een van deze ongelukkige Philosophen, welke
noit aarde gesien hadde, dese swarte en onaansienlijke stoffe ver-
toont Wierde ; soude hij alle dese voorgeroerde uitwerkselen be-
schouwende, deselve niet voor een van de verwonderlijkste saken
der wereld houden ? En dat meer is, ingevalle ymand, die aUeen
besitter van dese aarde was, en seide deselve door sijne wijsheit
toebereid te hebben , aan desen een klein gedeelte daar van mil-
dadigh geliefde te schenken; soude hij dese kostelijke gifte niet
onder sijn dierbaarste seltsaamhedcn tellen, cn als yets heerlijks
aan andere nieuwsgierige vertoonen ? En wauneer het mogte ge-
beuren, dat ymand, aan wie hij deselve liet sien, den toebereider
der selve seide voor onwijs te agten; cn schoon hij al dit mengsel
gemaakt hadde, dat suis niet aan sijn verstand, maar aan het
geval, of yets anders dat onwetende was, moeste toe geschreven
werden; soude dese Philosooph selfs niet seggen, dat aan den
maker van dese vrugtbare aarde ongelijk geschiede; en dat uit de
bequaamheit die sij heeft, om soo veel verscheiden gewassen voort
te brengen, een ontegensprekelijk bewijs kan opgemaakt werden,
dat hij, die dit mengsel uitgevonden en te samen gebragt heeft,
niet alleen een bijsondere kennisse van het selve, maar ook van
alle planten in het bijsonder moet gehadt hebben; cn dienvolgens
wijser sijn, als duisenden van andere menschen? Welke, hoe ge-
leerd sij mogen sijn, indien eens de aarde ontbrak, aan niemand
souden kunnen seggen, waar uit sij eigentlijk bestaat, en waar in
liaar kragt, om alle kruiden voort te brengen, gelegen is.
Een beklagelijk Ongodist gelieve selfs de toepassinge van dit
geselde verder te maken. En wijl hij nu bevind, dat dese aarde
in soo grooten veelheit ten dienst van alle, door de gansche be-