Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ié 3e TIJDVAK : 1702—1795.
Willem Deurhof.
Vroeger van Spinosisme beschuldigd en ter dier zake raet den
leidsehen hoogleeraar Salomen van Til in hevige geschillen ge^
wikkeld, gaf hij in 1715 eene omwerking zijner geschriften, onder
den titel van: Overnatuurlijk en Schriftuurlijk Zamenstel der hei-
lige Godgeleerdheid, wat nogtans den orthodoxen niet voldeed,
en aan vele nieuwe aanvallen ten doel stond.
Bernardus Nieuwentijt.
Een geneesheer te Purmcrend, genaamd Bernardus Nieuwentijt,
beoefende de 'proefondervindelijke natuurkunde, en deed verschei-
dene mikroscopische waarnemingen van groot gewigt. Aanvanke-
lijk was hij een aanhanger geweest der cartesiaansche wijsbe-
geerte , die zich over het doel van het geschapene en de
zoogenaamde eindoorzaken weinig bekommerde. Bij nader inzien
was hij tot andere overtuiging gekomen, cn schreef eene theolo-
gische Wereldbeschouwing tegen ongodisten en ongeloovigen,
1716. Hij plaatste zich toen op geheel bijbelsch standpunt, en
gaf voor het bestaan van God, als Oorzaak, Schepper en Onder-
houder aller dingen, zijne wiskundige Gronden van Zekerheid.
Beide boeken maakten grooten opgang cn werden in het Eransch
en Duitsch vertaald.
Nieuwentijt was in 1654 geboren, en stierf als burgemeester
van Pmmerend, 1718.
Zijne wijze van betoogen blijke uit het volgende tafereel Van
de Aarde, aan het Begt gebruik der Werelt Beschouwingen ont-
leend.
»Kragtiger betooginge van een wijs en goedertieren Godt,
schijnt niemand met reden te kunnen eischen, als het geen de
aarde aan yder, die deselve in haar eigenschappen beschouwt,
leeren kan. En om daar van overtuigt te werden, is geen scherp-
siunige philosophie nodigh.
Breugh alleen ymand in weiden, daar het gras voor de beesten,
iu bouwlanden; daar het graan voor de menschen uit de aarde
spruit; in boomgaarden, daar hij soo heerlijke en verquikkeude
boom-vrugten siet; in bosschen daar hij ontelbare boomen vint,
welkers hout tot bouwinge dienstigh is; in moes- en medecijn-
tuinen, daar een menigte vau aard-gewassen hem voorkomen,
waar van de eene tot spijse, de andere tot hulpmiddelen en lig-
chaaras ongesteltheden cn andere diensten gebruikt werden in