Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ié 3e TIJDVAK : 1702—1795.
ongetwijfeld, de natie werd destijds door den franschen smaak
beheerscht, en kwam, wat poëzij en schoone kunst betreft, op
een dwaalweg. Zij liet zich tevens in een doolhof van theolo-
gische geschillen rondslepen, en verloor op die wijze het licht
der wijsbegeerte gestadig uit het oog; maar te midden van die
ongunstige, althans voor de wetenschappen weinig schitterende,
jaren werden toch de ontdekkingen van vroeger eeuw niet ver-
waarloosd, gingen enkelen merkbaar vooruit en bewerkten een
hoogeren bloei en meer algemeene verspreiding der letteren, die
in 1795 doorgebroken, en reeds onder de beide laatste stadhou-
ders ontstaan was.
Tusschen het eerste en het tweede gedeelte van dit tijdvak
is derhalve een onderscheid. De Vereenigde Nederlanden na
de omwenteling van 1747 blijven verdeeld eu zwak; zij hebben
echter een wetenschappelijk en litterarisch leven verkregen, als
of er van Jacob Gilles tot Willem IV eene eeuw tusschen
heiden lag.
In België, vroeger Spaansehe-, sedert den vrede van Utrecht
Oostenrijksche Nederlanden, had insgelijks vooruitgang plaats.
Deze was evenwel veel minder, en bepaalde zich tot de hoogere
standen, sedert Maria Theresia en Joseph II eenigzins meer
ontwikkeld en waarbij de burgerij zeer achterlijk was gebleven.
Het is waar, de meer algemeene beschaving in Noord-Neder-
land was een gevolg van het protestantsch beginsel, en dat be-
ginsel baarde verdeeldheid, maar in die verdeeldheid was het
leven, waaruit verbetering kon voortvloeijen, terwijl in de belgische
priester-heerschappij voor de Zuid-Nederlanden slechts eenheid te
weeg bragt zonder uut, en gepaard gmg met eene slapende
voortduring tot aan den dood.
Zoowel het een als het ander gedeelte van het vaderland werd
bij het einde van dit tijdvak ten gronde gerigt; doch de Noord-
Nederlanders, hoezeer sedert 1795 vertrapt en vernederd, bleven
eenigermate hunne zelfstandigheid behouden, en iu zeden , taal,
wetenschappelijkheid en vaderlandsliefde zich zeiven gelijk. Zij
schenen in 1813 nog dat zelfde volk te wezen, dat onder
Claudius Civilis zijne kluisters verbrak, en met fierheid kon uit-
roepen : wij hernemen geheel onze nationaliteit; zelfs onder den
druk der overheerschers zijn wij geene vreemdelingen geworden
in ons eigen land.
Zal de litterarische vooruitgang, dien wij hier op het oog heb-
ben , en het tijdperk betreft, den val onzer onafhankelijkheid
voorafgaande, eenigzins duidelijk worden, dan moet er niet zoo-