Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
raiESCHE DICHTERS. G. JAPIK3. 205
Jan van Someren.
Dordrecht, 1622—1676.
Jan van Someren, een dordtsch diehter en gedurende eenigen
tijd pensionaris van Nymegen, schreef, in deze betrekking staande,
een historisch werk in proza: Herstelde Oudheid oft Beschrijving van
Batavia, wesende een gedeelte van 't hertogdom Gelre en graafschap
Holland, 1657. Als dichter zong Van Someren, in den trant van Cats,
wat beknopter en steviger, en vereenigde zijne velerlei men-
geldichten tot eene Vytspanningh der Vernuften, Geestel. en
Wereldl. Poëzij, 1660. Tien jaren later verscheen zijn treurspel
Gajus Julius Caesar; een paar andere, Cleopatra, Mithridates,
bleven ongedrukt.
7. Friesche Bichters.
Petrus Baardt. Gijsbert Japiks.
In Priesland en Groningen vond men naar den regel geene
dichters; doch er doen zich eenige uitzonderingen voor, waaron-
der wij Dr. Petrus Baardt cn voorts Gijsbert Japiks willen gesteld
hebben. De eerste was med. Doctor te Leeuwarden, een luimig
en satirisch vernuft; hij schreef in het Hollandsch en volgde eeni-
germate den dichttrant van Cats. Een Deugden Spoor in de On-
deugden des JVerelts afgeheeldt gaf hem veel naam, en werd 1645
voor de tweede maal gedrukt. Vroeger gaf hij Nebulo Nebulonum,
dat is: der Vielte affgerichte Vielt ofte Boertig Ernst, 1634.
Schier alle Priezen schrijven Hollandsch en verwaarloozen hunne
provinciale landtaal, die reeds in de middeleeuwen weinig beoefend
werd, en door de prediking der hervorming en door den invloed van
het bijbellezen langzamerhand uit de hoogere standen geweerd is.
Ten tijde van Gijsbert Japiks werd het Eriesch naauwelijks ge-
schikt gerekend, om als schrifttaal gebruikt te worden; maar
tegen over dat vooroordeel stelde hij zijne Friesche Rijmelarij, en
vond van tijd tot tijd een navolger.
Gijsbert Japiks was een hoogst eenvoudig man, schoolmeester
en voorzanger te Bolsward; zijne gedichten waren ongedwon-
gen, bevallig, en zonder groote geleerdheid, soms oorspronkelijk
en boeijend; jammer evenwel, dat hij niet meer dan de Rijm-
larij en in dezen bundel, behalve een paar proza-vertalingen
uit het franseh, benevens 52 liederen van David, slechts Min-
nezangen en Mengelwerk geleverd heeft. Moet hij echter, naar
veler meening, met Vondel en andere hoofddichters gelijk staan,
zoo schiet hij nogtans door het min beduidende der gekozene
LEIDDRAAD TOI DE GESCH. DER NEDERL. LETTERK. II. 18