Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
202 2e tijdvak: 1584—1702.
van der Venne, doctor Lenaert Peutemans, Mr. Jacob Luyt en
jufvrouw Jobanna Coomans, »-waarde huisvrouw van Johan van
der Meersche, rentmeester der staten van Zeeland,» beoefende
allen in meerdere of mindere mate de nederlandsche poëzij; doch
die gemoedelijke rijmelarij, slechts wat beschaafder dau de refe-
rijnen der kamer-broeders, vond geen den minsten bijval, en bleef
in Holland grootendeels onbekend. Toen echter Cats in den echt
trad, en zijn ambtgenoot Van Beaumont hem een latijnsch epita-
lamium vereerde, en zich vervolgens toelegde, om het fabeldicht
te bewerken, of, in de manier van Roemer Visscher, zijne Gril-
len schreef, toen sprak men van zeeuwsehe poëten, erkende hunne
verdiensten en herinnerden zieh [den fraaijen Psalmbundel, door
Anth. de Hubert van Zierikzee in het licht gegeven. — Vdór dat
echter die Grillen en Tijdsnipperingen van Beaumont gereed waren,
had de Zeeuwsehe Naehlegael de aandacht getroiïeu, en den weg
gebaand, 1623. Een bezoek van Anna Roemers bij Cats gaf
aanleiding tot dit boek, dat eigenhjk een dichtkrans is, door
hem en anderen om het hoofd zijner vrienden gevlochten. Beau-
mont , Johanna Coomans en velen meer leverden ieder eene bij-
drage; Cats zelf zijne dichtstukken op de Coomeetea de Synode van
1618; voorts een paar emblemata's, -^saxo^Ast Cupido Brillemaa, om
de voorstelling met een verrekijker in de hand, toen eerst
onlangs uitgevonden, nog al opmerkelijk is.
Onder vele minbeduidende zeeuwsehe poëten, die insgelijks
deel hadden aan den Naehlegael, of zich vervolgens bekend maakten,
verdient Johan de Brune onderscheiding (Middelburg 1585—1658).
Wat hij in de zoo even bedoelde dichterlijke hulde geleverd heeft,
bepaalt zich tot een vers Aan Cats, een Tafereel van de Liefde en
een Domburgsch Reisjen. Maar hij was advocaat te Middelburg, be-
hoorde tot de aanzienlijksten van het gezelschap , werd naderhand
raadpensionaris der provincie, en schreef een stichtelijk boek over het
H. avondmaal, een politisch tractaat over den Grondslag eener vaste
Begering, Zielgerechten (eene soort van christelijke Zedeleer), eene me-
trische overzetting der Psalmen, eene verklaring van Salomo's Hoog-
lied , eene verzameling Spreekwoorden, onder den titel: Nieuwe
Wijn in oude Leerzacken, en vooral Emblemata of Zinnewerk, voorge-
stelt in beelden, ghedichten en breeder uyliegginghen tot uytdrucking. e
en verbeteringhe van verscheyden feylen onser Eeuwe, alle geschriftei''
die bij eene zeer zedehjke en godsdienstige strekking, wat gemak
kelijkheid van uitdrukking betreft, inderdaad groote verdiensten
hebben.