Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
19S 2e TIJDVAK : 158é—1702.
regelmatige en door geleerden hoog geprezene treurspelen, te weten :
Uneas en Turnus en Scilla.
Aardigheidshalve waagde Rotgans zieh een enkele maal in meer
hollandsehen trant de pen te voeren, en koos de Boerenkermis tot
onderwerp van een beschrijvend en vrohjk dichtstuk, schier het
eenige wat de natie van hem kent.
Franc, en Sam. van Hoogstraten , Heiman en loan Dullaert, Hendrik
Bloemaert, Samuel Ingen, Ch. Pierson, Joachim Oudaen,
Joost van Geel.
Om de hoofddichters heen bewogen zich eene menigte middel-
matigheden, die te Dordreeht en Rotterdam overtalrijk werden,
en bij den poëet-boekverkooper François van Hoogstraten hun
Parnassus hadden.
François vau Hoogstraten viel in het vrome, en schreef: J^oor-
hof der Ziele, Christelijke Bidder, Bedezangen, Christelijke Liede-
ren , School der Wereld, enz.
Zajn broeder Samuël, eeu leerling van Rembrand , dichtte eene
Inleiding tot de Schilderkunst, Be Zichtbare Wereld, en in het
dramatische vak, Biederik eu Dorothea of de Verlossing van Dord-
recht, benevens De Eoomsche Paulina.
Een ander leerling van Rembrand , mede een rotterdamseh
beoefenaar der dicht- en schilderkunst, was Heiman Dullaert, die,
ziekelijk, zwak en teeder van gemoed, echter een zeer poetischen
aanleg had, zich krachtig en sierlijk uitdrukte, en deels in navol
gingen van den koninklijken profeet, deels in oorspronkelijke,
stichteUjke gezangen , zeer gelukkig geslaagd is.
Zijn bloedverwant, Joan Dullaert , vertaalde Tasso's Verlost Jeru-
zalem in gebrekkig proza, 1656. Zijne tragoediën waren vooral
niets beter. Doch Hendrik Bloemaert, een zoon van den beroem-
den schilder Abraham Bloemaert, gaf eene dragelijke overzetting
van Guarini Getrouwe Herder, zooals Samuël Ingen eene navolging
van Contarini Getrouwe Herderin, 1658. Ingen schreef somtijds een
geestig vers, en was in het mengeldicht niet ongelukkig ; zoo ook
Christoffel Pierson, insgelijks een schilder en poëet, die uit den Aenaeis
en den Psalmbundel vertaalde, en met Heiman Dullaert bevriend,
door dezen aan de Hoogstratens verwant, en derhalve met Joachim
Oudaen te zamen hing.
Joachim Oudaen, te Rijnsburg geboren, te Rotterdam tot den
handelstand behoorende, was vurig remonstrantsch- en staats-
gezind, en daarbij een tegenstander der roomsch katholieke kerk. Zijne