Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
hoilandsche dichilhs. antonides. 197
bevattende den lof der hoofdstad, en in dien lof de grootheid van
Nederland in alle deelen der wereld.
Een uitmuntend gedicht op De Oorsprong tan 's lands Ongevallen
verscheen kort vó(5r den intogt der Fransohen, en werd even als
de Ystroom met luide toejuiching ontvangen; met regt: — want
de mythologische versieringen dier kunstgewrochten waren toen
nog niet hinderlijk, en verhoogden, zoo men meende, de wezent-
lijke schoonheden van meer blijvenden aard.
Na al dien bijval mogt. Antonides geen pillen meer maken voor
zijn patroon, en werd naar Utrecht gezonden, waar men hem in
korten tijd tot Med. Doctor bevorderde, 1G73. Hij verkreeg ver-
volgens een ambt bij de admiraliteit van de Maas, trad in den
echt, deed eene reis door Vlaanderen en Braband, kocht een buiten-
verblijf bij Rotterdam, bezong er het landvermaak, was zijnen
vrienden nog somtijds met een poëtisch bloempjen indachtig,
maar had zijne gezondheid verloren, verkwijnde en ontsliep.
Lucas Rotgans.
Amsterdam, 1645—1710.
Toen Antonides stierf, begon men van Rotgans t« spreken. Hij
was Amsterdammer van geboorte, en door opvoeding en smaak
een man vau letteren cn classisehe vorming. De gebeurtenissen
van 1672 deden hem in krijgsdienst treden, die hij echter spoedig
verliet, en zich op de hofstede Kromwijk, aan de Vecht, ging
vestigen. Daar sleet hij gelukkig en tevreden zijne dagen , en
genoot een regt gemakkelijk en goed leven, door de schoone kun-
sten en de beoefening der wetenschappen veredeld.
Als Hollander en protestant troffen hem bijzonder de verheffing
van Willem III op den troon van Engeland , een historisch feit,
dat hij beleefde, en ter epische bewerking bijzonder geschikt
rekende, 1688. Het gevolg was een heldendicht in zangen, een
heldendicht zoo classisch en mythologisch, als ziju leeftijd dit
vorderde; maar daardoor eenigzins stijf en onnatuurlijk. Een
doorgaans krachtige en beeldrijke stijl en de treffendste schildering
van gelijktijdige, en derhalve nog al aantrekkelijke gebeurtenissen,
gaven dezen epos evenwel geene de minste populariteit.
In vele andere dichtstukken, op de krijgsverrigtingen des ko-
nings, op den aanslag tegen zijn leven, op Athlone en dergelijke
verdienstelijke mannen, hield Rotgans zich aan dezelfde school. In
zijne Oud« Verdichtsels zocht hij de classisehe sage als in het geheugen
zijner tijdgenooten te doen herleven, en eindigde met een paar fraaije