Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
194 2e tijdvak : 1584—1702.
Dus , bloemken, of u 't vinuig lot,
Waer voor iek duohte, quam te krencken,
Zoo hebt ghy 't spreekwoord te gedeneken :
Vroeg groen, vroeg grijs, vroeg rijp, vroeg rot.
In al zijne overige voortbrengselen vertoont De Decker zich
als een regt ernstig, deftig, geleerd en verstandig man, een
oorspronkelijk dichter, vol warmte en gevoel, maar in het minste
geen troubadour en geen vleijer.
Behalve eenig lofdicht op de groote mannen van het vaderland,
behandelde hij de lijdensgeschiedenis van deo Zaligmaker (Goede
Vry dag) in dichterlijke tafereelen, en vertaalde het treurspel
Joannes de Dooper naar het latijn vau Buehanan. De klaagliede-
ren van Jeremias bragt hij in welluidende verzen over, en
slaagde evenzeer in de vertaling van eenige hekeldichten uit Per-
sius en Juvenalis. In den Lof der Geldzucht gaf hij eene uitvoe-
rige satire tegen de gebreken van den tijd, en bereikte het toppunt
van zijn roem met eenige onovertrefbare gelegenheids- gedichten,
zoo als op de gouden bruiloft zijner ouders , het huwelijk zijner
zuster, het overlijden van zijn broeder en van zijn vader.
Amsterdam, 1626 — Perugie, 1696.
Van aanzienlijke huize te Amsterdam, was Eeinier Anslo een
koopmanszoon, en had bij den rector Junius ter school gegaan.
Hij begon zijn dichterlijken loopbaan met een fraai stuk op den
marteldood van Stephanus, dat ongemeen beviel. G. Brandt, een
paar jaren ouder dan hij, zag dat zonder afgunst, en prees zijn
kunstbroeder met open hart. Hij bragt hem bij prof. Barlaeus,
die kort daarna stierf, en door Anslo, den diehter van sierlijke
netheid, zoo als Vondel hem noemde, bezongen werd. Anslo be-
zong ook den dood van Hooft Qluiden in rouw), de triumfen en
[ den dood van Prederik Hendrik , dien hij hoog vereerde. Op het
voetspoor van Brandt oefende hij zich een tijd lang in Bijschrif-
ten ; de zijne waren meest van bijbelschen aard.
In 1649 begaf Anslo zich naar Italië, en ging van de Menno-
nitische tot de Roomsche kerkleer over, behandelde toen het jubeljaar
van 1650 in latijnsehe verzen, en werd door den paus met een
penning, door de koningin Christina van Zweden met een gou-
den keten vereerd. Anslo bleef vervolgens te Rome, en dichtte er zijn
uitvoerig en schilderend tafereel De Pest te Napels, en reeds vroeger