Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOLLANDSCHE DICHIEIIS. G. AZ. BUEDEEO. 187
van classisehe tooneel-poëzij wilde beschouwd hebben. Vele ge-
leerden en dichters van min orthodoxe denkwijze schraagden de
nieuwe Academie, waardoor zij tegen de heerschende kerk eene
vijandelijke rigting aannam, en de remonstranten in de hand
werkte.
De opening geschiedde 1617 met een voorspel Apollo, doot S\i.(-
fridus Sextinus vervaardigd. Op die inleiding volgde de Moord
van Willem I, treurspel van Gijsbrecht van Hogendorp. Daags
daaraan gaf men den d are-nar van Hooft.
Noch Sextinus noch Hogendorp kon het tooneel opbeuren, of
voortdurend van dienst zijn. Zij waren, hoezeer allezins verdiens-
telijk in hunne maatschappehjke betrekking, s'eehts zeer middel-
matig als dichters; doch Samuël Coster vond in zijne vrienden-
kring medewerking genoeg, en gaf zelf eenige treur- en bUjspelen,
die bijzonder iu den smaak vielen van het publiek: want, door
de vermenging van ernst en boert, behielden de eersten nog eeniger-
mate den vorm der rederijkers, terwijl de laatsten, ofschoon in
de uitdrukking wel eens wat plat en grof, ten minste levendig
en vrolijk waren.
Onder zijne tragoediën maakten vooral Iphigenia en Polixena,
beiden tegen de gereformeerde predikanten gerigt,een verbazendcn
opgang; de overige noemde men lihgs, Rijckeman, Isabella.—
Zijne blijspelen waren Tijskea van der Schilde, een Koerenklucht
van twee personagien, de (^uakzalver met zijn Knecht, Niemant ge-
noemt, niemant geblameert.
Gerbrand Adriaenz. Bredero.
Amst. 1585—1618.
Reeds op zijn vijftiende jaar was Bredero, die de schilderkunst
beoefende, onder de amsterdamsche rederijkers gunstig bekend.
Behalve eenige Mengeldichten en Liedekens, na zijn overlijden
verzameld en uitgegeven, werkte hij uitsluitend voor het tooneel
der oude kamer, en voorts voor Costers academie, waar zijne
blijspelen, die evenwel meer romantisch dan classisch waren, met
ongemeenen bijval vertoond werden. Bredero onderscheidde zich
door veel geest vau waarneming en eomischeu zin. Hij schreef
soms uitnemende bladzijden , maar nooit een uitnemend stuk, en
bedierf zijne beste opvattingen door grove aardigheden en on-
welvoegehjke scherts. Daar echter zijn JRoderik en Alphonsens, zijn
Spaensche Brabander, Het Moortje, üe Griana en de Overgezette
Lucelle algemeen de toejuiching en zelfs de goedkeuring der aan-
zienlijkste geleerden verworven hadden, beschouwde Bredero zich