Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOLLANDSCHE DICHTERS. J. CATS. 181
Haest sich en wil voren gaen.
Daerom seyt men noch althans,
Krepel wil eerst aen den dans.
Ofschoon zoo geleerd als Hnyghens enWesterbaen, onthield hij zich
van eigentHjk gezegde vertalingen, en was afkeerig van classisehe
vormen ; maar wat hij bij de Grieken en Romeinen vond; wat oude
heldendichten en treurspelen voor goeds; wat fransche en italiaan-
sehe Novellen voor nieuws, onderhoudend en treffends hadden, dat
eigende de dichter zich toe; dat overwoog, dat verwerkte hij;
dat stelde hij in het licht des christendoms en dat gaf hij
met een onuitputtelijken rijkdom van vernuft geheel verhollandscht
weder terug.
De Ouderdom cn 't Buitenleven, Hofgedachten, Invallende Gedach-
ten , Doodkist voor de Levendigen, Zamenspraken tusschen de Dood
en een oud man, — tusschen de Ziel en het Ligchaam, Slapeloote
Nachten, Tachtigjarig en Twee en tachtigjarig leven.
Na den dood van Willem II gebruikte men Cats tot leiding
der groote vergadering, waarin de nadere unie tot stand kwam,
en de stadhouderlooze regering begon. £ene aanspraak, bij die
gelegenheid gehouden, is, ook uit het oogpunt der kunst en als
bijdrage tot de kennis der toenmalige welsprekendheid, niet onbe-
langrijk. — Intusschen kwamen nu de zorgen der regering groo-
tendeels op den raadpensionaris van Holland neder; doch Cats, voor
zijn eigen werk bevreesd, en waarlijk ook meer dichter dan
staatsman, trad voorzigtig terug, en legde, op hoogst plegtige,
godsdienstige en aandoenlijke wijze, zijne ambtsbetrekking neder.
Nog eenmaal liet hij zich overhalen tot eene zending naar En-
geland, en leefde verder op Zorgvliet in ongestoorde rust, kalm
en genoegelijk, en als volks-zanger en zedemeester zoo werkzaam
als voorheen. Voor Herderszangen en Liefdegevallen, voor bespie-
gelingen , over de Maagden en het Houwelijk, kwamen thans
meer ernstige en ooral geheel stichtelijke overwegingen in de
plaats, en daaraan danken wij De Ouderdom en 't Buytenleven,
De Invallende Gedachten, De Doodkiste voor de levendigen, De Za-
menspraken tusschen de Dood en een Oud man,— tusschen de Ziel en
het Ligchaam, De Slapelooze Nachten, tri e\nè£\ï]küla Tachtigjarig
en Twee en tachtigjarig Leven, eene ongekunstelde mededeeluig
van 't geen hem van der jeugd af wedervoer, en door de goed-
heid Gods zoo rijkelijk geschonken werd.
LEIDDEAAD TOT DE GESCH. DER NEDEEL. LETTEEK, II. 10