Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOLLANDSCHE DICHTERS. J. CATS. 177
Naar het toenmalig gebruik deed Cats eerlahg eene buiten-
landsche reis, en voltooide zijne studiën te Parijs en te Orleans,
practiseerde als advocaat te 'sGravenhage, en voorts te Middel-
burg, waar hij, als geboren Zeeuw, in de regering kwam en het
ambt van pensionaris verkreeg.
Op bet ambt volgde eene vrouw, eene buitenplaats te Grijpskerk ,
en reeds zeer spoedig werd nu de achtbare magistraatspersoon
de voorganger, de vriend en de raadsmau vau allen , die zich in
Zeeland met de letteren onledig hielden.
Hij zelf schreef toen Emblemata, die nog sterk in de mode
waren, voorts MaegdenplieU, 1618; Selfstrijt, 1620; Tooneel der
mannelijke Achtbaerheit, 1622; Houwelijk, 1625, en tusschenbeide
een paar merkwaardige gedichten op de Comeet en de Synode
van 1618.
Onder al dat Mengelwerk onderscheidde men het Houwelijk,
als het meest uitvoerige, zijnde een volledig leerdicht van het
gansche beleyt des echten staets, en bevattende voor maegd,
vrijster, hruyl, vrouwe, moeder eo. weduwe ieAct ctahotk.
Klagende Maegden, Sinne en Minnebeelden, Galathea, Spiegel van
den Ouden en Nieuwen Tijt, Trouwring.
In 1625 bekwam Cats het pensionarisschap van Dordrecht en
twee jaren later een kortstondig gezantschap naar Engeland, waar
Karei I hem een ridderband vereerde. In 1636 verving hij Pauw
als raadpensionaris van Holland, en bleef, onder de regering van
Frederik Hendrik en Willem II, vijftien jaren in die bediening.
Een ambt van deseu aert is vol gestaege sorgen ,
Vol aenspraek, voel gewoel, oock in den vroegen morgen;
Dit vond iek aldermeest, wanneer men aen den staet
Al wat tot vrede dient moest brengen in beraedt.
Wat vond iek daer een swier van ongebaende wegen;
Waerdoor my stont te gaen , al was het ongelegen !
Hier was een driftig zant en daer een harde klip,
En dickmael rees er storm te midden in het schip.
Gedurende dit tijdvak, dat voor Cats althans tamelijk rustig was,
legde hij 7.orgvliet aan, en schreef, als een vervolg op den Maeg-
denpligt of het Ambt der Jonkvrouwen in eerbare liefde, een soort-
gelijk jufferboekjen, getiteld: De Klagende Maegden, en Raed voor
dezelve, voorts Zinne- en Minnebeélden, Galathea of Herders Min-
neklachten, Spiegel van den Ouden en Nieuwen Tijt, Trouwring,