Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOLLANDSCHE DICHTEES. J. V. D. VONDEL. 171
Wat om den lantstroom hanght aen alle bey de zoomen
Trock op, en wat liet wilt in bosch weet op te komen.
Rondom de doode zee: wie naast aen Séir paelt:
Wat tnsschen Karmcls kruin en Hebron adem baclt.
Geheel Jerusalem en haere naeghebuuren
Ontwaeckcn op dien roep, en tellen dagh en uuren
Om'tgroote licht te zien, dat uit den Oosten rijst.
d'Een volght den anderen. Het stuivend voetspoor wijst
Deu wandelaer den wegh, ook daer geen wegen leggen.
En 'tvelt leght onghebaent, vol kreupelboseh en heggen.
Eick yvert tydigh, daer de toevloet dicht vergaert.
Constantijn Huyghens.
's Gravenhage. 1596—1687.
Een onzer geleerdste en oorspronkehjkste dichters was Con-
stantijn Huyghens, de zoon van Christiaan, die, onder Willem I,
den raad van state als secretaris ten dienste stond.
Voor soortgelijke staatsbetrekkingen opgevoed, promoveerde
Constantijn, of Constanter, zoo als hij zich zeiven noemde, in
1619. Ofschoon eenige jaren jonger dan Hooft, was hij spoedig
met den drossaard bevriend, en te Muiden op het slot als bij
bloedverwanten te huis.
Huyghens gold overigens voor ecu goed paardrijder, een vlug
danser, een vaardig latinist. Hij sprak daarbij verscheidene levende
talen, zong goed, speelde meer dan één instrument, schreef eene
meesterlijke hand, had een gunstig voorkomen, scheen een ge-
boren hoveling, bezat echter geene de minste gemaaktheid of
eigenwaan, en gedroeg zich in alles als een regtgeaard Hollander.
Een troostlied op het overlijden van Roemei Visscher schijnt
een zijner vroegste dichtstukken geweest te zijn. Zich voorts t«
Londen als gezantschaps-secretaris ophoudende, schreef hij eene
satire op de kleederdragten, Het kostelijk Mal, en kort daarna,
weder te 's Gravenhage verblijvende, eene avondwandeling door
het Voorhout, een tafereeltjen van oud-vaderlandsehe vrijerij , vol
geest en leven. Eene vertaling van Bel Pastor fide, in kamer-
spelen , en een bundel latijnsche , italiaansche , fransche cn hol-
landsche dichtstukjens van kleiner omvang volgden in 1625.
Een voortreifelijk vers op den dood van Maurits bragt Huyghens
bij Frederik Hendrik in gunst.
Het hier bedoelde dichtstuk, in oud-hollandsch dialect, is
Scheepspraat getiteld. De dichter vergelijkt daarin den nederland-
schen staat bij een vaartuig, dat zijn stuurman verloren, en door