Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
170 2e TIJDVAK : 1584—1702.
vermelde voortbrengselen terug; vrij heioaleo. Joannes de Boetgezant,
een heldendioht van 1662—63, een Epos tijdens de dienstbaar-
heid in stads Lombard vervaardigd, en gewis niet zonder gebre-
ken , maar toch vol schoonheden van den eersten rang; vol regels,
die nog nooit, zelfs door Bilderdijk niet, verbeterd zijn. Wij ko-
men daar elders op terug, en geven hier, als proeve van Vondels
aanschouwelijke poëzij , sleehts eene enkele plaats, aan zijn Joannen
ontleend. Zij handelt over den togt van Jezus naar den Jordaan, en
zal als beschrijvende poëzij, wij zijn daar zeker van, een ieder voldoen.
Waer hy de voeten zette en aenquam scheen de zegen
Te vallen uit de lucht: gelijek na eenen regen.
Verwacht met smerte, en daar de dorre beemt om riep,
De zon veel schooner schijnt, het gras groeit, dat het piep.
Een lent van bloemen verft de heuvels en de daelen.
Geen schilder kan landou en lantsehap schooner maelen.
Als hy een' reghenboogh van duizent verwen menght.
't Gevoghelt quinckeleert. De blyde leeurick brenght
Zijn toonen by, en volght dc keel der nachtegaelen.
De bronaêr laeft het groen met versche waterstraelen.
Dc ceder neight zijn kroon. Natuur zet heur gelaet
Naer blyschap, en verkeert in eenen andren staet.
De winterbuien, langh aen 'tbuldren, waeien over.
De bie, verleekert op den tijm, en bloem, en lover,
Zuight honigh uit den daen. De schaepskoy levert room.
De harten huppelen. De blyschap kent geen' toom.
De heütrompetfaem blies vooruit door steen en landen.
En weckte elck met dees slem: de Heilant is voorhanden.
De huizen liepen leêgh. Het ackerwerck bleef staen.
Men zagh nootdruftigheit noch gunst, noch ongunst aen.
Gemack noch onghemack. d'Een komt te voet aenstreven.
Een ander van 'tgeberght den lantstroom afghedreven.
d'Een spoet te wagen, en een ander rijdt te paert.
Van Hermon stygenze af, en spoeden nederwaert;
Die aen den oirsprongh van den lantstroom zich geneeren;
Die 'thooghe GalOeen en 't lagher ommekeeren.
En bouwen met den ploegh: wat op Genezareth
Geduurigh vlet en vaert, en visch vcrkloeckt in 'tnet.
Of zich in steên onthoudt, of op de platte landen;
Het volck op Gilboë, daer Saul viel in handen
En in zijn eigen zwaert. Uit Samarye quam
Wat zich ontvonckt vondt van geene afgodiste vlam;