Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOLLANDSCHE DICHTEES. J. V. D. VONDEL. 169
Up den lucifer volgde een krachtig dichtstuk ter Inwijding
van het Stadhuis te Amsterdam en eene poëtische beschrijving van
het Zeemagzijn op Kattenburg. Voor beide ontving Vondel eenige
vereering in zilver, maar was overigens niet gelukkig in het be-
komen van eenig geldelijk vermogen. Dat hij bezat, ging door
het wangedrag van een zoon verloren, eu wat hij vau Christina
vau Zweden en prinses Amelia van Solms verkreeg, koude hem
op den langen weg voor geene armoede bewaren. — Hoe onge-
iueen vlijtig hij werkte, de poëzij gaf geen dagelijksch brood, en
vooral niet aan een man als Vondel, die steeds treurspelen
schreef, welke om de eene of andere reden van het tooneel
moesten verwijderd blijven.
Daar kwam bij het Eeuwgetijde van Loyola en andere roomsch-
hedeu, die de groote hoop hem moeijelijk vergeven kon; zoodat
hij ten laatste genoodzaakt was eene kleine bediening bij hee-
ren burgemeesters te verzoeken. Deze waren tolerant genoeg, om
den dichter, ter zake zijner religie, niet voor het hoofd te stooteu , eu
benoemden hem opzijn 71ste jaar tot klerk in de bank van leening,
een ambt, dat wel is waar zeer ondergeschikt was, maar ook niet bij-
zonder veel inspanning vorderde, en de gelegenheid aanbood, om
den ouden man eenigen tijd later in het genot te stellen eener
jaarwedde, bij wijze van pensioen.
Terwijl hij aldus het stadsbestuur ten dienste stond, en voorts
als rustend beambte, althans boven knellende zorgen verheven
was, schreef Vondel nog eene reeks van treurspelen, waaronder
Jephta of de Offer-belofte, misschien het meest voldeed aan de
vereischten der classische tragoedie. Ook gaf hij eene vertaling van
den Aenaeis in dichtmaat, zoo ratât \3.nàeHerscheppinghe van Ovi-
ÄS, voorts min of meer uitvoerige lofdichten op de Kuyter en de
groote gebeurtenissen van het stadhouderlooze tijdperk, maar vooral
Bespiegelingen van God en Godsdienst, benevens de Heerlijkheid der
Kerk, twee uitvoerige leerdichten, die meer van ziju vromen ijver
dan van zijne theologische en historisehe kennis getuigen ; zij
zijn grootendeels op eene beuzelachtige wijze opgevat.
Evenwel, hoe gebrekkig Vondel redeneerde, hoe zeer hij
volstrekt geen man was van smaak, bleek het in de bewerking
van enkele plaatsen toch altijd, dat hij als dichter al zijne tijd-
genooten overtrof. Na 1674, zoo het schijnt, dichtte hij niet
meer. Hij ontsliep 5 Eebruarij 1679 , en had toen een ouderdom
bereikt van 91 jaren, 2 maanden en 19 dagen.
Met zulk eene dorre opgave willen wij echter niet eindigen,
en gaan dus ten slotte op een van Vondels latere en nog niet
LEIDDBAAD TOT DE GESCH. DEK NEBEBL, LEITEEK. II. 15