Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
166 2e TIJDVAK : 1584—1702.
C. G.Plemp, schreef F eter en Paulus, de Brieven der Heilige Maegden,
het Eeuwgetyde der Heilige Stede te Amsterdam , de Kenteechenen
des Afvals, en eindelijk een uitvoerig leerdicht in drie boeken,
met het opsehrift Altaer-geheimenissen, waartegen Westerbaen Be
Kracht des Geloofs in het licht gaf.
Toen voorts Grotius stierf, en Vondel hem eene vernieuwde
hulde bragt, pleegde hij tevens een litterarisch bedrog met het
zoogenaamde Testament, dat hij uit een der latere gesehriften van
den overledene ontleende, en zoodanig inrigtte, als ware de groote
regtsgeleerde schier roomsch gestorven. Vondel bragt daarmede
nieuwe verbittering te weeg. Eindelijk verscheen zijne Maria Stuart
of Gemartelde Majesteit, een tegenhanger van den Palamedes, en
waarvoor de dichter insgelijks eene regterlijke vervolging onder-
ging , 1646.
Eene proza-vertaling van Virgilius, waaraan Vondel van tijd
tot tijd met weinig geluk gewerkt had, kwam mede ten jare
1646 in het licht, en voldeed slecht. Beter slaagde hij in zijn
meer nationaal landspel de Leeuwendalers, bij gelegenheid van
den munsterschen vrede, voorts in zijn treurspel Salomo, waarbij
men vergeten kon, dat Vondel een apostaat was.
Gedichten tegen Wilem II en Cromwell.
Aanleiding tot de Nederlandsehe Bichtkunst. Lucifer.
Weldra volgde in den loop der staats-gebeurtenissen de moei-
jelijkheden tusschen Amsterdam en Wiüem 11, benevens de om-
wenteling in Engeland, die den koning het leven kostte en
Cromwell tot protector verhief. Vondel bezat noch van de eene noch
van de andere gebeurtenis een duidelijk inzigt; maar zoo als hij op
plat burgerlijke wijze de zaken begreep, had de stadhouder, die
het monarchaal gezag wilde handhaven, even zoowel ongeHjk als
Cromwell, die het omver wierp. Intusschen, op het standpunt,
waarop de dichter zich plaatste en door de indrukken van den dag
beheerscht werd , liet hij niet na zijne beide vijanden met een
lava van poëtische uitboezemingen te vervolgen. 1648—165R.
Tusschen de bedrijven door schreef hij eene uitmuntende proza-ver-
handeling, getiteld: Aenleiding tot de Nederlandsehe Biehtkunst, ca.
eindigde den oorlog tegen Cromwell met het treurspel Lucifer,
waarvan de poKtische strekking volstrekt niet begrepen en de dich-
terlijke verdiensten algemeen geroemd werden. Hadden de predi-
kanten , die toch geen van allen voor den protector waren, het
treurspel van Vondel verstaan , zij zouden het hoogelijk geprezen
hebben ; thans kwamen zij er , in hunne onkunde, vijandelijk tegen