Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOLLANDSCHE DICHTEES. J. V. D. VOSDEL 161
Of ZOU 't geen godsdienst zijn , reehtvaerdigheit te plegen,
Maer slinks en regts te staen naer allerhande goedt?
Godt voeren in den mondt, de valsheit in 't gemoedt?
De waerheit greep wel eer die mensehen by de slippen,
En sprak : uw hart is verr' : ghy naekt me met de lippen,
De waerheit eiseht het hart, en niet zoo zeer 't gebaer.
Dit laatste zonder 'teerst, dat maekt een huiehelaar.
Die by een sierlijk graf zeer aerdig wordt geleeken.
Vol rottings binnen en van buiten schoon bestreken.
Zoo was uw vader niet. — —------
Zoo 'tlandt uw vaders deugt zoo wel had erven mogen.
Als zijn gedachtenis, 'thad zwaerder ruim gewogen,
Dan duizend tonnen schats, en duizend, en nog bet.
En 'k zag de zwarigheên van onzen staet gered.*
Thans, zoo Vondel meende, gingen de zaken achteruit, en
moest men bijna wanhoepen aan 's lands behoud.
ïWat's doorzaek ? vraagt men, wat ? de gierigheit alleen,
Die 't algemeen verzuimt en vordert slechts haer eigen:
En sprak ik klaerder spraek , ik zorg zy zou me dreigen.
Met breuk en boeten, of te leveren aen den beul.
Want waerheit (dat 's al ons) vindt nergens heil noch heul;
Dies acht men hem voor wijs, die vinger op den mond leit,
O kon ik ook die kunst: maer wat op 'sharten grond leit.
Dat welt me naer de keel: ik wordt te stijf geparst.
En 't werkt als nieuwe wijn, die tot de spon uitbarst.f
Lofdichten ten voordeele der remonstrantsche partij, — Erasmus,
Grotius, Vossius, Barlaeus, Bemonstr. Kerk, Illustr. School,
Schouwburg.
Aan zijne hekeldichten tegen de gereformeerden verbinden zich
de lofdichten op de remonstranten, en al wat hunne partij aan-
genaam kon wezen: eene vereering der nagedachtenis van Erasmus
in de eerste plaats, verscheidene kransen om het hoofd van Grotius,
eene toejuiching bij de voltooijing der remonstrantsche kerk te Am-
sterdam , eene inhuldiging der illustre school, bloemen voor Bar-
laeus, groote vereering voor Vossius; verder eene gestadige hand-
having van den schouwburg, waar de orthodoxen tegen ijverden,
en Vondel voor bezield was. Eindelijk besloot de regering van
Amsterdam tot vrijheid van godsdienst, en deed den predikant