Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
156 2e tijdvak : 1584—1702.
Welkoom, verheve Vorst: koom staatlijk ingetogen,
Niet tot het metselwerk van hooge zegeboogen ,
Bros en verganklijk door der eeuwen ongenaên:
Maar tot gewelven, die de nijdt des tijds uittarten.
Die u mijn burgery bouwt van gebogen harten.
Noit was gezegent heldt met hooger eer ontfaên.
Joost van den Vondel.
Rouwzang op Hendrik IV. — Pascha. — Bistructie van Jeruzalem. —
Lof der Zeevaart. — Warande der Bieren.
Omstreeks 13 jaren oud, begon Joost van den Vondel onder de
amsterdamsehe rederijkers de aandacht te trekken. Hij was er
met zijn vader, een Antwerpenaar van oorsprong, doch onlangs uit
Keulen naar de Nederlanden overgekomen, in eene der brabandsche
kamers opgenomen, en behoorde, wat zijne geloofsbelijdenis be-
treft, tot de doopsgezinde gemeente.
Heeds in 1610 huwde hij Maria de Wolf, en begon een
winkelnering in kousen, doch bleef met de voornaamste letterkun-
digen in aanraking, en vervolgde zijne dichterlijke loopbaan.
Een treurdicht, op den moord van Hendrik IV, gaf hem toen
grooten naam; voorts deed hij zijn Pascha of Verlossing der Kin-
deren Israels ten tooneele voeren, en trad daarmede als dramatisch-
dichter op, v66r dat de Geeraardt van Velsen en de Baeto van
Hooft verschenen waren. — De Bistructie van Jeruzalem volgde;
zij was mede in rederijkers manier, en, als zoodanig beschouwd,
een meesterstuk. Ben Lofzang der Zeevaart en kort daarna een
Lofzang op de Scheepvaart, stelden hem reeds in 1620 boven aUe
zangers, waarop Holland zich zou verhoovaardigen. Wat vroeger
gaf hij een fabelboek, getiteld: Warande der Bieren, dat echter
minder voldeed, en de naïviteit mist, die in dat soort van
dichtwerk onontbeerlijk is.
Palamedes.
Zooals Vondel door zich zeiven en door de rederijkers gevormd
was, had hij eene groote voorliefde voor den classischeu vorm,
dien hij , in den omgang met R. Visscher, Hooft en andere
geleerde lieden, meer en meer leerde kennen. Vondel had
zich intussehen partij gesteld in de toen heerschende kerk en
staatsgeschillen; hij vereerde Arminius, wederstreefde de or-
thodox-gereformeerden , en kwam met Grotius, Vossius, Barlaeus,
Reael en met geheel den remonstrantscheu aanhang in aanraking,
waardoor hij voor het classicisme gewonnen en voor het meer