Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
holl. dichteEs. F. c. hooft, 147
En znlt my meer zijn raadt doen volgen dan zijn daadt.
Dorilea.
Zoo moght het u wel gaan , gelijk het hem nu gaat,
Die naa 't verdragh van zoo veel slaaverny en snootheidt,
Als hy verwaghte 't loon van ingebeelde grootheidt,
Is wijs geworden dat zijn hoop niet was dan windt;
En klaaght, nu 'tommekomt, dat hy zich zei ven vindt,
In plaats van een jonk hooveling,
Geworden een oud sohooveling.
Geeraardt van Velzen.
De Geeraardt van Velzen heeft dezelfde schoonheden en gebreken.
Het is een dramatisch gedicht, geenszins een treurspel, en eindigt
met een Bem ex Machina, die in eene fraaije redevoering van
eenige bladzijden de toekomstige grootheid der hoofdstad beschrijft.
Zoo wel deze ontknooping, als enkele andere toestanden in het stuk,
zijn veel te classisch voor een hollandsch publiek; en toch men
had er vrede mede om de sehoone verzen, door den God des Vecht-
strooms voortgebragt. Onder de handelende personen een toovenaar
te ontmoeten had niets stootends; een spook kon er insgelijks
mede door; maar voor zamenspraken tusschen Geweld, Twisi en
Bedrog, en voor koren van Brie Hemellieden, Eendragt, Trouw,
Onnozelheid was het in een historisch treurspel reeds eenigzins te laat.
De hoofdpersonen ziju: Geeraardt van Velzen, graaf Eloris V,
vrouw Machtelt van Velzen en Herman van Woerden , en zooals
de dichter het feit opvat, is Eloris het slagtoffer van regtmatige
wraak. In zijn kerker laat Hooft hem aldus spreken:
Wat is de mijn' een val ? hoe ver ben ik versmeten!
Op gist'ren zat ik hoogh, verzelschapt met de pracht
Des Priesterdoms verwaant, en Heeren groot van magt;
In 't sehoone midden van den drang der eed'le schaaren;
Omringelt met deu stoet van lijfwacht en dienaren;
Als een vermooge Vorst, en van dit vrye landt
D'uitsteekendste persoon: en zoud deez' gulden handt,
Die niet dan Graaflijk hair gewoon is te verschuilen,
Met meenigh Koninks kroon nood' hebben willen ruilen.
Nu leg ik als verflenst, van yder te versmaan,
Onwaardelijk geboeit, en op mijn' hals gevaan:
Des ik my zeiven 't hooft, van troosteloosheidt, pionder.
In een', in eenen dagh, ben ik geworpen t'onder:
En is verdweenen heel mijn gloory klaar, gelijk