Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOLL. DICHTEES. F. C. HOOFT, 143
op de dramatische voortbrengselen, die van jonger dagteekening zijn.
Twee dezer, de Achilles en ToUjxena — en de Theseus en
Ariadne, het eene vóór het andere na de itaüaansche reis geschre-
ven, werden door Hooft zeiven verworpen. Het waren echter mees-
.terstukken, in vergelijking van hetgeen er toen nog bestond. De
Granida, die volgde, was, wat het werktuiglijke der kunst
betreft, een groote vooruitgang en in enkele tooneelen bijzonder
aantrekkelijk, maar overigens, als geheel beschouwd, niet veel
beter dan de Theseus en Ariadne. Men was destijds niet zoo in-
genomen als thans tegen eenigzins breedvoerige verhalen in too-
neel- of treurspelen. Men zag in eene alleenspraak een dichtstuk,
in de koren eene afwisseling, en had geduld genoeg om deze
te hooren zingen, gene te hooren opzeggen. Wat men thans, om
spoediger ten einde te komen, zoude doorhalen, werd vóór twee
honderd jaren opzettelijk geschreven en als eene schoonheid ge-
zocht. — Dat eene meer rhetorische dan dramatische voorstelling
de handeling vertraagde, spreekt vanzelf; doch bij het genot
van zinrijke en vloeijende verzen deed men geen hooger eischen.
Onbillijk zou het dus wezen, een tooneelspel uit de 17de eeuw
naar d& tegenwoordige begrippen ter toetse te brengen, daar
zelfs het beste gewrocht van die soort daartegen niet bestand is,
en de dramatische voortbrengselen, die thans aan den smaak vol-
doen, weleer geen algemeene toejuiching zouden verworven hebben.
Iets anders is het gebrek aan historische waarheid, althans
historische waarschijnlijkheid, dat zich in alle overige stukken
openbaart,— nu eens door de handelende personen onder invloed
eener godsdienst te plaatsen , die zij nooit gekend hebben, — dan
eens door anachronisme op anachronisme te stapelen en geen acht
te geven op costuum en localiteit. De dichters hadden dat met
de schilders gemeen; en zeer zeker voor deskundigen was het on-
uitstaanbaar zich de apostelen te zien voorstellen als middeleeuw-
sche doctoren, en de graven van Holland als romeinen in hunne
denk- en handelwijze, en als spaansche ridders in hun gewaad. Yoor
den grooten hoop evenwel was dit gebrek van ondergeschikt be-
lang, en hinderde weinig of niet aan den indruk, dien men zocht
te weeg te brengen. Zoo was het toen, en zoo is het in zekeren
zin gebleven; want ook nu nog zijn de dichters, de tooneelspelers
en beeldende kunstenaars niet altijd zeker van hunne zaak, en
begaan, raet meer aanspraak op historische kennis en soms raet
groot vertoon van geleerdheid, niet te min de ergerlijkste fouten.
Noch Hooft noch Voudcl waren in dit opzigt hunnen tijdgenooten
vooruit. De eerste gaf ons in Granida, een persisch mingeval,