Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
142 2e TIJDVAK : 1584—1702.
Tonge, en kwam, als onderregent van het staten-collegie
(waarbij Joannes Vossius regent was), naar Leiden. Barlaeus
bekleedde tevens een leerstoel voor de logica, gold voor een goed
redenaar en uitnemend dichter in het latijn. Daar hij echter de
remonstrantsche gevoelens was toegedaan, werd hij in 1G18 van
zijne ambten verlaten, en geraakte eerst in 1631 in vernieuwde
bediening; toen bij het athenaeum te Amsterdam, in welke betrekking
hij tot aan zijn dood, iu arminiaansche rigting, werkzaam bleef.
Als dichter in de moedertaal schreef hij slechts kleinigheden, die
echter tot een bundeltjen verzameld zijn , en door zachtheid en
zoetvloeijendheid uitmunten, en, naar den geest des tijds, een zeer
classisch karakter hebben. Met Hooft, De Groot en Vossius
bevriend, was hij tevens een groot vereerder van Cats, en be-
werkte zijnen Proefsteen in de taal der geleerden. Nog schreef hij,
onder vele andere latijnsche werken, eene fraaije monographie
over Maurits den Braziliaan.
4. Hollandsehe Dichters.
P. C. Hooft.
Toen Hooft uit Italië terugkwam (Zie hier boven bladz. 87.),
nam hij weder deel aan de kunstoefeningen der kamer In Liefde
Bloeijende, maar bragt een geheel anderen dichttrant met zich
mede, dan men te Amsterdam gewoon was. Ilij schreef Minne-
Zinnebeelden en Sonnetten, die somtijds wel een weinig gekun-
steld en gezocht, evenwel veel geestiger en meer doordacht waren,
dan hetgeen de rederijkers voortbragten. Hooft voegde daar zan-
gen bij, aan liefde en vriendschap gewijd, en had met deze alle-
zins beschaafde liedekens de voornaamste volkszanger kunnen we-
zen, indien deze kleinigheden , voor huisgenooten en gasten bestemd,
slechts eene meer algemeene strekking bezeten hadden. Schier al
wat Hooft schreef werd gedrukt, en nogtans de versjens aan zijne
eerste vrouw, en de lofzangen op de schoone oogen van haar, die
later zijne tweede echtgenoot werd, konden met al hunne wezent-
lijke verdiensten nooit populair worden. Zij waren voor een paar
deugdzame vrouwen, volstrekt niet voor de natie geschreven.
Behalve deze zangstukjens , Sonnetten en Minne-Zinnebeelden ,
dichtte Hooft allerlei gelegenheidsverzen op huwelijksfeesten,
sterfgevallen of groote gebeurtenissen iu den staat, zoo mede
verscheidene bijschriften vol schoone gedachten en zeggingskracht.
Wij zullen zoo aanstonds een greep doen in deze bloemen, vooral uit
het Mengeldicht van lateren tijd, doch moeten eerst een blik werpen