Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm
308 2e tijdvak : 1584—1702.
van Zweden te 's Gravenhage, eerbiedig werden opgedragen, 1616.
Toen echter het boeksken gereed was, en men daar, met gedrukte
letters, onder velerlei zoetigheden ook een Hymnus op Bacchus
te lezen kreeg, begreep Heinsius, dat hij eene onvoorzigtigheid
begaan had. Hij Daniël Heinsius, professor in het grieksch ,
verklaarder van het nieuwe testament, en die, in de aanhangige
geschillen, onder de hoofden der orthodoxe partij wilde gesteld
wezen, hij eindelijk, die wel gaarne eenen theologischen
leerstoel zou verkregen hebben, had voorzeker geen Hijmnus
moeten geven op den God des wijns. Om nu dien misslag
weder goed te maken, deed hij aanstonds een nieuw dicht-
werk in druk uitgaan, getiteld: Lof sang van Jezus Christus den
eenigen ende eeuwigen Sone Gods, 1616; hij belueld op die wijze
den vrede met zijne partij, en zat eerlang in de nationale
synode als secretaris der afgevaardigden van de staten-generaal.
De verdere levensloop van Heinsius is die van een veel schrij-
vend kamergeleerde, doch die de hollandsche Muze langzamer-
hand liet varen. Zijne verzen evenwel bleven voortdurend in den
smaak; want ten deele vielen zij in dien zoeten arcadischen trant,
welke voor naïviteit doorging, en ten deele waren zij echt gereformeerd
en echt classisch tevens, vooral op eene schrikbarende wijze geleerd.
Deze geleerdheid, met eeuige losheid en eigenaardig hollandsche
zegswijze vereenigd, behaagde den duitsehen dichter Martin Opitz,
die niet alleen de beide lofzangen op Christus en Bacchus in
zijne moedertaal overzette, maar Heinsius een eerkrans vlocht,
en hem voorstelde als de Phönix unser Zeiten, als den man, die
de volkstaal uit hare vernedering verhief, en door zijne voortref-
felijke zangen voor altijd veradeld had.
Jacohus Zevecotius.
Gent 1596. — Harderwijk 1642.
Even als Heinsius, beoefende Zevecotius, zijn bloedverwant en
mede een vlugteling uit Vlaanderen , de latijnsche en vlaamsche
lier; hij was, reeds in jeugdige jaren, een zeer bevallig erotisch
zanger. Zijne Emblemata of Sinnebeelden en andere Verscheidene
Gedichten zijn grootendeels uit het tijdstip zijner jongeling-
schap. Naar Holland overgekomen , vertaalde hij, uit het latijn
van Heinsius, Be Verachting des Doods, en loonde de gastvrije en
vriendelijke ontvangst, die hij te Leiden genoot, met een paar
treurspelen op het beleg en ontzet dier stad, beide vol gloeijenden
haat tegen Spanje, een weinig declamatorisch en niet zeer vol-
doende aan dc vereischten der tragoedie, doch vol schoone