Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
vtaamsche dichtees in n. hederland. 137
En Stcrapes sijn maet en Muleiber liem maeekt.
De schepen spogen vyer, dat even quam gedreven
Gelyck doen Terrae volck den hemel dede beven,
Doen Ossa met geweldt en ongehoorde kracht
Wiert boven op het hoofd van Pelion gebracht.//
Fraai was dat niet, maar 'tging voor fraai door, en wel
voornamelijk die plaatsen, welke men thans ten eenenmale ver-
werpen zou. Regels als de volgende behooren tot de beste van
dit dichtstuk. Zij bevatten eene toespraak aan de Spanjaarden.
*Maranen neemt ons wech, ons landen daer wy leven,
Wy sullen sonder vrees ons in de zee begeven;
Daer nu de schepen gaen, daer sullen wy tot spyt.
Van uwen trotsen moedt zyn evenwel bevryt.
Al daer den hemel streckt en daer de woleken dryven,
Ist even waer men woont, als kinders ende wyven,
Zyn buyten slavcmy, zyn verre vau uw handt,
Al daer ghy niet en zyt daer is ons vaderlandt.
De vogel is alleen geboren om te snyden
Met vleugelen de locht, de peerden om te ryden.
De muylen om het pack te dragen, of de lyn
Te trecken met den hals, en wy om vry te syn.f
Douza zond den nog jeugdigen dichter een brommend lofdicht, een
der weinige hoUandsche voortbrengselen van dien schrijver voorhan-
den. Heinsius betaalde hem met dezelfde munt, en verkreeg aanstonds
eene soort van roeping, om te Leiden de poëten te komen verklaren,
1602. Het volgend jaar werd hij prof. extraordinarius in de dicht-
kimde , en eerlang hoogieeraar, met het onderwijs der Politica en der
grieksche taal belast. Na den dood van Alerula gaf men hem het
ambt van bibliothecaris, en na 1613 volgde liij Baudius als hoog-
leeraar in de geschiedenis op. Heinsius hield zich zeiven voor den
geleerdsten en verstandigsten man der wereld. Van alle profes-
soren was Heinsius wet zeker het meest pedant; zoo zeer zelfs,
dat hij op Vossius uil de hoogte nederzag, en Hugo de Groot
geene de minste genegenheid betoonde. De hoUandsche poëzij
beschouwde hij als liefhebberij, als bijwerk; maar als bij-
werk , dat roem gaf onder het volk, en een bijzonder grooten
naam onder de predikanten. Hij liet zich derhalve eenige
hoUandsche dichtstukken ontscheuren, en zorgde, dat ze, door Scri-
verius uitgegeven, den heer Jacob van Dijck, afgezant des konings