Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
vtaamsche dichtees in n. hederland. 135
Aan zijne 'Emblemata ontleenen wij het volgende tot eene proeve:
De Tot.
ffQui se exaltat huiniliabitur
Die sich verhoogt in hoovaerdy
Vernedert wort, hoo groot hy sy.rf
Gelyek een pot op 't vyer in 't sieden staend; het water
Na boven zich verheft met bobbelighe gesnater
Tot dat den vuylen schuym van boven neder valt,
Verliesende in het vyer 't hovaerdige gestalt;
Soo gaet het met de geen, die hooch genoeeh geseten
Noch meerder willen sijn en haren God vergeten.
Tot dat sy eyndclick, door haer hovaerdigh hert.
Vervallen in den gront des weedoms ende smert.
Naast Heyns plaatsen wij Karei van Mander, een vlaamsch
schilder, die gaarne de ouden vertaalde , en, na eene kunstreis door
Italië volbragt te hebben, een tijdlang te Haarlem en later te
Amsterdam woonde. Hij was een voorbeeld van vlijt en dichterhjken
ijver.Hij berijmde de Buccolica en Georgica, 1597, voorts het Hoogelied
Salomo, en schreef, behalve de Harpe of des herten. Snarenspel, onder-
scheidene Sehriftuerlyken Liedekens. Met zijne Schilderboeken , die de
levens der oude antytke — en deestijtsche doorluchtige Ilaliaansche en
verder de Nederlandsehe en Hoogduytsche Schilders bevatten, gaf hij een
uitvoerig leerdicht over de Schilderkunst, 1603—1604. Hij stierf
1616. Na zijn dood verscheen nog de Olijfberg ofte Poëmata
van den Laatsten Dagh, de Hiade, en Bethlehem, dat is Broodhuis,
benevens uitlegging op de Metamorphosis van Ovidius, en eenige
kleinere stukjens in den Nederl. Helicon (Alkmaar, 1610).
J. De Ilemelaer, Jacob van der Schuere, Jacob Viverius
en Jacob Buym.
De Hemelaer en Van der Schuere, beide Vlamingers, leerlingen
cn vrienden van Van Mander , hielden zich te Haarlem bij hem op;
de eerste vertaalde Horatius Weldichtenkunst, de laatste berijmde
Ovidius Treurdichten, naar de proza-vertaling van den rector
Screvelius.
Een dichter en proza-schrijver van dezelfde soort was Jaeobus
Viverius, Med. Dr. te Amsterdam, van wien een Lusthof an ^ea.
2eer lezenswaardige Spiegel der Spaensche Tyrannic voorhanden is.
Eindelijk Jacob Duym, van Leuven, een zeer middelmatig