Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
304 2e tijdvak : 1584—1702.
van Daniël BcUemans, kanonik Norbertier van Grimbergen, hebben
uitgemunt. In al die antwerpsche en brabandsche Liedekens heerseht
nogtans eene mystieke onnoozelheid, waardoor zij voor enkele zieke-
lijke of dweepende gemoederen eene zekere aantrekkelijkheid hebben,
doch volstrekt niet meer voor het algemeen geschikt zijn. Voor den
brngschen pate.r Philippas Jennijn en zijn Gheestelijckcn waeckenden
Staf der Jodsche Schaepherders, (Eerste deel van het Hemelsch Stalle-
ken) is evenmin eenige belangstelling op te wekken, en zelfs Justus
Harduyn, een gentsch geestelijke, die waarlijk dichter was, en nu eens
de Weerlijcke Liefde tot Rosanmnd, dan eens de Versucltinge der
Bruid tot haren goddelyken Bruidegom bezong, zouden zeer tegen-
vallen, indien men er andermaal mede voor den dag kwam. Zijne
Goddelycke Lofsanghen tot Vermaeckinghe van alle gheestighe liefheb-
bers zijn met muzijk gedrukt, en het meest voor den zang geschikt,
doch voor onzen tijd, aan zoo veel beters gewend, niet meer bruikbaar.
3. Vlaamsche en Brah. Dichters in Noord-Nederland.
Zacharias Heyns. Karei van Mander.
De oorlog met Spanje, en de daaruit voortgevloeide afscheiding
der noordelijke en zuidelijke provinciën, bragt verscheidene ge-
leerden en dichters, inzonderheid protestanten uit Braband en
Vlaanderen, naar Holland over. Onze hoogescholen deden daar haar
voordeel mede, en kregen langs dien weg Heinsius, Barlaeus, Zeveco-
tius, die hun hoofdwerk maakten van de beoefening der oude let-
teren , en wier nederlandsche poëzij wij aanstonds zullen vermelden.
Stevin, ofschoon in geheel andere opzigten verdienstelijk, behoort
mede onder dc hier bedoelde uitgewekenen. Als dichters en belle-
tristcn, die zich toen in de republiek vestigden, hebben wij nog
verscheidene Zuid-Nederlanders met onderscheiding te noemen:
vooreerst Zacharias Heyns, drukker en plaatsnijder, zoon van
Pieter Heyns, te Antwerpen in 1560 geboren. Hij vestigde zich
eerst te Amsterdam, daarna te Zwolle, waar hij, in de manier
van Heinsius , verscheidene zinrijke dichtbundels, vooral eenige
goede Emblemata, gegeven heeft.
Heyns bevond zich met den aanvang der 17e eeuw reeds in het
Noorden, en kon toen een der beste dichters genoemd worden. Hij
was meer dan rederijker, stond gelijk met Roemer Visscher en
Spieghel, en overtrof Hooft, die men nog weinig kende; hij over-
trof ook Vondel, die slechts veel deed verwachten, en toen
nog zijne voetstappen volgde. Doch Vondel, Hooft, Oats en ge-
heel de hollandsche school ontwikkelde zich later tot veel
hooger standpunt, dan er voor Heyns te bereiken was.