Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
psalmen en godsd. gezang. 131
Aermont Overbeke, een regtsgeleerde uit 's Gravenhage, vervaar-
digde eene nieuwe Psalmberijming ten dienste der Luthersehcn,
1663. Hij was overigens een zedeloos man en een poëet van zeer
geringe verdiensten.
Reeds in de eerste helft der 17^ eeuw bloeiden in Delft twee
R. K. priesters, die als stiehtelijke dichters een naam verwierven
bij hunne geloofsgenooten, te weten L. Makeblijde, een vlaamsch
jesuit, sedert 1611 in de hoUandsche missie geplaatst, en Joh.
Stalpaert van der Wiele, een wereldlijk geestelijke. Van den eersten
heeft men, behalve den beroemden Mechelschen Catechismus,on-
derscheidene prozawerkjen van godsdienstigen inhoud, benevens
Den Berch der Gheestelicker Vreugde, in dichtmaat; van den laat-
sten , metterdaad een dichter, en blijkens zijne Roomsehe Reys
een goed prozaschrijver, heeft men het Vrouwelick Ciraet van
St. Agnes versmaedt, eene fraaije legende dezer heilige, die in-
zonderheid ten opzigte van eenvoudige kleederdragt als een spiegel
voor mans en vrouwen geroemd wordt; voorts eene menigte lof-
zangen op Heiligen, deels voorkomende in èst O. en .Lofzangen,
en tevens na Stalpaerts dood afzonderlijk uitgegeven, onder den
titel van Guldejaers Feestdagen,
rit deze namen wij het volgende tot eene proeve:
Drie Koningslied,
1.
Nu veel op , Jerusalem ,
't Licht is u gerezen:
Christus blinkt in Bethlehem,
Gezegend moet hy wezen.
2.
God heeft over u verwekt,
D'ongekendsten luister,
Toen het aardrijk lag bedekt,
Met d'allcrdroefsten duister.
3.
Slaat uw blikken fier omhoog!
Laat uw hart verblijden!
Vreugd' straal uit der zonen oog
Aan uwer dochtrcn zijden!
4.
'tHeil der waereld is gesticht,
Volken, Princen komen.