Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
128 2e TIJDVAK : 1584—1702.
getiteldTnm^/jas Cupidinis, 1520, te Amsterdam in 1628 herdrukt;
voorts Het Brabants Nachteyaelken , van een ongenoemde, en nog
een paar andere.
2. Psalmen en godsdienstig Oezang.
Tusschen de Rederijkers en Classische dichters in, bewoog zich ,
behalve de volkszangers, met hunne dartele liedekens, eene
menigte meest alle zeer middelmatige poëten, die uitsluitend of
hoofdzakelijk de godsdienstige poëzy beoefenden, en de Psalmen op
velerlei wijzen bewerkten.
Amsterdam.
De beste van die alle was Dirk Rafaëlz Camphuysen, een waar
zededichter, wiens levensloop wij reeds vermeld hebben (zie bladz. 77).
Te dezer plaatse kan slechts sprake wezen van zijn fraaijen dicht-
bundel, getiteld Sticlilelijice , en de daarmede zamenhangende
uitbreiding der Psalmen. De laatste verscheen eerst na den dood
des dichters, en maakte, ondanks eene zeer Soeiniaansche strekking,
die velen niet eens bespeurden, een grooten opgang.
De Stichtelijke Bymen, mede voor den zang bestemd, zijn, in
zinrijken en krachtigen stijl, tegen den schijn der dingen en de
ijdelheden der wereld gerigt. Camphuysen is doorgaans koel,
maar verstandig, zaakrijk eu vol beteekenis. Hier cn daar vordert
hij eenige inspauning, en moet met meer dan gewone aandacht
gelezen worden. Slechts weinige zijner zangen zijn zoo schilder-
achtig en gemakkeüjk te verstaan als de volgende:
"VVat is de Meester wijs en goed,
Die alles heeft gebouwt.
En noch in wesen blijven doet.
Wat 's meuschen oog aanschouwt:
Die 's werelds wijden omme-ring,
Nooyt uitgewaakt, bewaakt.
En door gepaste wisseling
Het soet noch soeter maakt.
Nu is de winter, dor en schraal.
Met al sijn onlust heen.
En d'Aarde heeft voor deze maal
Haar lijden afgele'en.