Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
POëzIJ-EEDEKinCEBS. VOLKSZASGESS. 123
zeer druk met liederen en prijskampen. De vroegere betrekkingen
met de Zuid-Nederlandsehe kunstgeuooten werden eerst langza-
merhand afgebroken. Wat er later en na den ondergang der amster-
damsehe kamers van deze genootsehappen overbleef, verloor het
karakter der rederijkerij.
Leiden was ten naasten bij in hetzelfde geval. Daar bleef Be
Witte Acolijen wat zij vroeger was, en verhief zieh eene tweede
hollandsehe en tevens ééne vlaamsche kamer. Allen gaven eenige
teekenen van leven, een leven, dat nogtans bij de nieuwere
litteratoren niet meer in den smaak viel, en, als poëzij beschouwd,
voor den nazaat even zoo weinig belangrijk is als de rijmelarij
van Schiedam, Delft, Vlaardiugen, Rotterdam, Gouda, 's Gra-
venhage , Alkmaar en Goeree.
Op de voornaamste hollandsehe dorpen werden insgehjks ka-
mers van rhetorica opgerigt, en enkele rekten haar leven tot
in het begin der 18de eeuw.
De utrechtsche en amersfoortsche kamers zaten beklemd
tusschen allerlei dichters van nieuwer rigting, en stierven
langzaam weg. Overijssel en Gelderland poëtiseerden veel te weinig,
om aan eene kamer van rederijkers te denken, en in Friesland,
waar men zulk eene inrigting begon, onder de spreuk: Och mocht
het reizen, daar rees zij niet.
In Zeeland, Staats-Vlaanderen en Noord-Braband bestond er
voor de oude kunst nog ijver genoeg; maar ook daar ontbrak het
aan verstandige leiding, en liepen de kamers te niet. Die van
'sHertogenbosch toonde zich het meest bedrijvig, en was, onder
anderen, op het meehelsehe Pioenfeest van 1620 tegenwoordig.
Belgische Kamers.
Het meehelsehe Pioenfeest van 1620 was het toppunt van glorie,
voor de Pioene van ileehelen, die dezen prijskamp had uitgeschreven,
en tevens voor de brabandsche en vlaamsche kamers, bij deze
dichterlijke plegtigheid tegenwoordig. Er waren er vele, en men
gaf daar zelfs eene Schatkist der Philosophen in het licht, vermel-
dende de groote daden der volksdichters van dat soort, thans
van zeer ondergeschikt belang.
Volkszangers
Vele rederijkers, althans vele dichters, die onder de geleerde
mannen niet medcrekenden, waren echte volkszangers, en hadden
de hand in eene menigte liedboeken van dien tijd. Enkele dich-