Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
103
2e tijdvak: 1584—1702.
zong hij Bacchus Wonderwerken, gebruik en misbruik van den Wijn ,
■waarachter eene satire op Bronkaarts Leven.
Jonkheer Alexander van der Capellen. - Willem Swimias. - Bernar-
dus Coslerus. - Bieter Valkenier.
In den vorm van Gedenkschriften gaf Jonkheer Ale.xander van
der Capellen, heer van Aartsbergen, hoogstbelangrijke aanteeke-
ningen over 1621—1654. Hij schreef echter in geenendeele voor
het publiek, eu verwaarloosde zijn stijl. Als staatsman, afgevaar-
digde ter staten-generaal wegens Zutphen, stond hij bij het
huis van Oranje in hoog aanzien, en werd veeltijds door Willem 11
geraadpleegd. Hij was vervolgens een voornaam lid van de groote
vergadering en stelde zich later tegen het verleenen der acte
van seclusie. Hij stierf iu 1656.
Mede in het stadhouderlooze tijdvak trok Willem Swinnas , ge-
neesheer in den Briel, de aandacht der letterkundigen, door zijne
Bngelsche, Nederlandsehe en Munstersche Krakeelen, \(>(>h—1667,
dat den stijl van Hooft evenaarde, eu, ondanks eenige winderige
gezwolleuhcid, met veel genoegen gelezen werd.
Bernardus Costerus, secretaris van Woerden, handelde vervol-
gens over het jaar 1672, cn vormde daarbij geene de minste aan-
spraak op literarische verdiensten ; hij leverde niet te min een regt
bruikbaar boek. Zoo ook Pieter Valkenier, die tusschen 1675 en
167S , in het Verward Europa , de dagelijksche voorvallen beschreef.
Mare. Zuerius Boxhorn. - Paulus Merula.
Onder de meer geleerde historieschrijvers verdient de leidsche
hoogleeraar Boxhorn eene eerste plaats, in zoo verre althans
als hij , die zoo wel het lang verledene als het tegenwoordige
behandelde, de aandacht vestigde op antiquarische nasporingen,
en een paar oude kronijken in het licht gaf, te weten die van
Veldenaar eu Eeygersberghen. Nog geheel aan de oude gebruiken
getrouw, schreef Boxhorn doorgaans Latijn, zelfs een statis-
tiek van het vaderland cn een tooneel der Hollandsehe steden.
Evenwel naast deze, ook voor het buitenlaud belangrijke ge-
schriften , plaatste hij verscheiden andere van denzelfden aard ,
cn in zijne moedertaal gesteld, als : Nederlandsehe Historien, behel-
zende de eerste verandering in de Godsdienst, enz. vóór en tot
Karei V; voorts over de Godin Nehalennia — met nog een
tweetal kleinigheden over het Lang en kort Hayr bij de Hollan-
den en Zeelanders gedragen.