Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
historie- en politische schriivers. c. - g. - j. brandt. 105
de Jonge en Johannes, hebben als geleerden , geschied-
schrijvers, dichters, redenaars, enz. een verbazenden naam;
naar ons inzien waren het kloeke remonstrantsche dominés,
mannen van bekwaamheid en ernst, zelfs redenaars, die hun tijd
vooruitstreefden en hunne meeste gereformeerde ambtgenooten
overtroffen; dan met al die verdiensten gaan hunne litterarische
voortbrengselen, wat smaak en stijl betreft, het middelmatige
slechts zeer weinig te boven.
Van Casper, die de oudste was , en in 1696 te Amsterdam over-
leed, heeft men een Leven van Huig de Groot, in den trant van
zijns vaders De Ruyter; voorts Predilcati'èn over verschillende stof-
fen , Het Volmaakste Gebed in X Predikatiën, benevens een dicht-
bundel , waarin ook eenige stukken van Joannes Brandt gevonden
worden.
Joannes Brandt was zijns broeders ambtgenoot te Amsterdam,
waar hij dezen tot in 1708 overleefd heeft, en zich voornamelijk
beroemd maakte door Paulus Leven of XXVII Predikatiën over
't voornaamste werk van zijn apostelschap.
Nog heeft men van Joannes Brandt eene lijkrede op Maria
Stuart, echtgenoot van Willem III.
Gerard Brandt, de jonge, was de middelste der drie broeders,
en stond te Rotterdam; doch een ontijdige dood ontrukte hem
reeds in 1683 aan de gemeente, die hem liefhad, waarna om-
trent een zestigtal zijner leerredenen het licht zagen. Een klein
historisch opstel over de jaren 1671—1674 was reeds vroeger
uitgegeven.
Nicol. Wassenarius. — Dirk Pietersz. Pers.
Over gelijktijdige gebeurtenissen handelde Nieolaas Wassenarius
{Historisch Verhaal van 1621—1632) en Dirk Pietersz. Pers , de
laatste in den Verwarde Adelaar en den Ontstelde Leeuw. Onder den
titel van Romeynsche Adelaar gaf hij tevens eene soort van ro-
meinsche gesehiedenis, zoo als dc goede gemeente dit noodig
heeft. Pers was overigens boekverkooper te Amsterdam, en door
een paar ernstige gedichten, zoo als Tranen Jesu Christi, Over
den Ondergang van Jerusalem — en Jonas de Strafprediker , bij
Cats in gunst gekomeu. Vroeger had hij reeds een bundeltjen
Zinnebeelden uitgegeven, genaamd Bellerophon of Zucht tot Wijsheid,
dat nu andermaal, met uitbreiding iu proza en met fraaije dieht-
stukjens vermeerderd, onder de beschermende vleugelen des raad-
pensionaris verscheen.
Geheel in den trant van Cats, wat praatachtig en gerekt, be-