Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
104 2e tijdvak : 1584—1702.
kende. Dan niet te min wist hy zich staatig en deftig te houden,
als 'er ontzagh werdt vereischt. Voorts was hy wel ter taal,
en kon zijn meening gelukkig uitdrukken, en met redenen be-
kleeden; ook stondt hy nooit verleegeu als hy by zyn meerdere,
Prinssen, Vorsten of Koningen, 't woordt most voeren. Hy ver-
stondt verschelde taaien, die hy niet in de schooien, maar ter
koopvaardy vaarcnde, door lange verkeering in vreemde ge-
westen, hadt gelcerdt, en eenighzins sprak, als Spaansch, Por-
tugeesch, Pransch, en inzonderheit Engelsch en Yrsch. Schran-
derheit van verstandt, rijpheit van oordeel, en kracht van heugenis,
dingen , die zelden t'zaamcn gaan , en te gader (inzonderheit als
'er ervaarnis by komt) wondre gaauwigheit geevcn, waaren in
liem by cen. Dit waaren de werktuigen van zijn wonderbaar
beleidt, daar zijn dapperheit op t'zcil ging. Hier door was zijn
schip, en de vloot die hy bestierde, als een geduurige school
van 't soldaat- cn zeemanschap, en al wie by of onder hem
voer kon altijdt van hem leeren. Ook werdt in hem met ver-
woudering aangemerkt, dat hy in 't midden van d'allergrootste
gevaarlykheden met wonderlykc gelijkmoedigheit de zaaken be-
stierde: en dat geen onverziensche toevallen zijn verstandt ont-
stelden, noch zijn oordeel bedorven, zelf niet in zynen hoogen
ouderdom. Ook werdt van hem verhaalt, dat zijn geheugeuis
zoo sterk was, dat hy van zijn kindtsheit, en eerste reis af,
tot hooghsten staat toe, onderscheidelyk hadt onthouden wat hem
was bejegent, en dat hy een nette kennis hadt van de scheepen
en 't bootsvolk, met naam en toenaam, daar hy mee hadt ge-
vaaren, en van tijdt en weder, en d'andre omstandigheden der
zaaken, die van tijdt tot tijdt waaren voorgevallen. Ook strekte
iiem dees geheugenis tot groot voordeel, om zich in verscheide
gelegentheden van zijn oudervindingen te dienen, en zijn zaaken
daar naar te richten. Hy verstondt ook dat het t'eenemaal on-
moogelyk was, dat iemandt, al hadt hy noch zoo goede kennis
van de stuurmanskunst, zonder ondervinding en daadelyke oef-
fening, een goedt zeeman zou worden, en dat zelf de geene,
die op het kunstschool alles hadden geleert, en op alle vraagen,
aangaande de zeevaart, konden antwoorden, als ze eens in zee
quaamen, zich gantsch onkundig van 'tvoornaamste deel van
't zeemanschap , en in vcele voorvallen ten uiterste verlegen zou-
den vinden, en door eens anders oogen moeten zien.
Casper, — Gerarcl de Jonge , — Johannes Brandt.
Drie zonen van Gerard Brandt, genaamd Casper,— Gerard