Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
histokie- en politische schrijvers. g. brandt. 103
Hier over heeft men hem tegens vertroude vrienden hooren zeggen,
dat hy veel geruster daagen hadt toen hy zijn eige man was,
en een stuiver 's daaghs in de lijnbaan won, of voor matroos of
voor schipper voer: en dat hy nooit zou wenschen dat ismant
van zijn kinderen t'eeniger tijdt zijn plaats moght bekleeden.
Dan de lastigheit van zijn doorluchtig ampt benam hem den
lof niet dat hy 't loffelyk bediende, zijn Heeren en Meesters in
al zijn bedrijf genoegen gaf, en voor zyn trouwe diensten werdt
bedankt en beloont. Ook werdt de roem zyner vermaardtheit by
vreemde en ook vyandtlyke volken erkent, die hem alle den
tytel gaven van den grootsten Admiraal, en den dappersten en
voorzichtighsten Zeeheldt deezer eeuw. —
Een ligchaam hadt hy, op dat men ook kennis hebbe van
zvn uiterlyke gestalte, van middelbaare lenghte, ('tgeen hy met
veele dappre helden gemeen hadt) wel gezet, vlug, gezwindt,
sterk, en als tot arbeidt gebooren. Zijn voorhooft was breed, en
zijn aanschijn bloozend en hooghroodt van kleur. In zijn door-
dringende oogen scheen de schranderheit van zijn geest uit te
blinken, de zelve waaren bruin, en ook hair en baardt, eer het
door ouderdom grijs werdt. Hy droeg dikke opstaande knevels,
op zijn oudt zeemans. Zijn weezen en gelaat was aanzienlyk ,
daar zich iet strengs doch met vriendelykheit gemenght, in ver-
toonde , 't welk teffcns ontzagh en liefde baarde. Gezondt was
hy van aardt, maar in zijn jongkheit eens vergeeven, by on-
geluk, door het eeten van een venynige visch, daar van hy
eenige beving in de leden behieldt, tot het einde van zijn leven
toe: doch in zijn ouderdom openbaarde zich het graveel, dat
hem zomwyle lastig en pijnlyk viel. In 't verdraagen der scheeps
ongemakken was hy, door de sterkte van zijn lichaam en de
lange gewoonte, uittermaaten hardtvochtigh: lachchende in zijn
jougkheit met de matroozen, die hunne natte kleedcren afleiden.
Ook zag men hem in zyn gantsche leven op geen gemak noch
vermaak ter werelt verslingeren, noch daar door van zijn plicht
aftrekken. Ontrent spijs en drank was hy maatig, een vyandt
van dronkenschap en dronkaarts, geen Lefhebber van hoofsche
lekkre spyze, maar van harde scheepskost: zoo dat hy van de
grootsten in Spanje heerlyk onthaalt wordende, zy hem by hunne
kostelyke schootels ook scheepskost mosten voorzetten: jaa zelfs
kon hy buiten 'slandts geen versch vlees eeten, 'tmost altijdts
naar 't zout smaaken. Op de maaltyden wachte hy zich voor d'on-
maatigheit, doch toonde zich blygeestig eu vroolyk by zyne
vrienden, en zich zomwyle met onnoozele boertredenen vermaa-