Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
103 2e tijdvak: 1584—1702.
slageu en stryden, weinige uitgezondert: en als 'Ihem gelukte,
gaf hy Godt, gelyk boven is gemeldt, alleen d'eere, zeggende,
dat men geen zcegen kan bevechten zonder de goddelyke hulpe. —
Van alle onnutte gezelschappen, en den tijdt met drinken,
dobbelen en speelen door te brengen, hadt hy een grooten af-
keer. De meenighvuldige verdeelingen en scheuringen der Chris-
tenen werden by hem verfoeit, en hij wenschte om de vreede
der kerken. — 'T was hem ook zeer tegens de borst, als men
iemandt, die dwaalde in zijn Religie bespotte. Hy toonde ook in
alle gelegentheit een vyandt te zijn van alle profaniteit, of ver-
achting van heilige zaaken, en van alle redeneeriugen van on-
gebondene schrandre geesten tegens Godt, godtsdienst of goede
zeedeu, hebbende een onuitspreekelyke afkeer van zoodaanigc
luiden, van wat staat of gelegentheit die ook moghten zijn. —
Zijn huisvrouw en kinderen beminde hy met een hertelyke
en tedre liefde, en zijn vriendtschap met waare vrienden was
onveranderlyk, en in alle voorvallen getrouw. Van natuure hadt
by een weerzin in den krijgh en allerley bloedtstorting: en
meêdoogendt van aardt zijnde, voerde hy den oorlogh met cen
zachtmoedig en vreedzaam hart, zonder toorn of haat, en zocht,
zoo veel als moogelyk was, d'overwonne vyanden te spaaren,
te verschoonen, cn, als ze in zijn maght waaren, met goedt-
doen te verplichten. Den Vaderlande was hy inzonderheit getrouw,
den Hcercn Staaten, zyne wettige Overhelt, gehoorzaam, een
groot liefhebber en voorstander van 's Landts vrijheit, en even-
wel een haater van der zeiver misbruik , en een aartsvijandt van
jnuitery en oproer: want hy verstondt dat de stoute taal die
tegens de hooge Regeering hier te lande gevoert werdt ten hoogh-
sten strafbaar was. —
Ziju trouwhartigheit en andre deughden vermeerderden zijne
aehtbaarheit by Overheden en onderdaanen, by vrienden en
vreemden. Doch toen hy zich tot de hooghste waardigheit vondt
verheven, en als L. Admiraal over de vloot van den Staat ge-
biedt hadt, vondt hy altijdts geen stof tot genoegen, en plagh
zomtijdts aan zijn vrienden te klaagen over den last dien hy op
den hals hadt, wegens de meenighvuldige bekommeringen, die
aan zijn dienst vast waaren: dewijl hy in de benaauwste tijden
dikwiis niet en wist wat hy te doen of te laaten hadt, en de
last en ordre, die men hem zondt zomwyle niet klaar genoegh
sprak, of twyfelzinnig, of te veel bepaalt was, zoo dat 'er met
doen of met laaten verbeurt kon worden: 't geen hy, hadt hy
altydt zijn oordeel moogen volgen, niet waar onderworpen geweest.