Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
100 2e tijdvak : 1584—1702.
iti 't midden van zijn grootheit vondt de grootsheit zoo weinigh
vats op hem, dat hy, tea tyde toen 'er vlooten van tnegentigh
of honderdt scheepen, en veel duizenden van matroozen en sol-
daaten onder zijn gebiedt stonden, zich zeiven van een enkel
knecht liet dienen, en zonder anderen nasleep van gevolgh te
voorschijn quam. Hy schaamde zich ook zijn voorgaande gering-
heit niet, maar vertelde dikwils in gezelschappen en op maaltyden,
zelfs in 'tbyzijn van groote persoonaadjen, hoe hy in de lijnbaan
plagh te gaan, en voor jongen plagh te vaaren: vermaanende
zomtijdts de slechte matroozen, dat ze op zyn voorbeeldt mosten
zien, en , gedenkende wat hy geweest was , moedt houden ; op
hoope dat ze, zich wel draagende, ook gevordert zouden worden.
Nooit plagh hy ydelyk te roemen over zyne daaden, noch die
van andre te verachten: maar anderen de verdiende eere geevende,
heeft, men meermaalen gezien dat hy, d'uitkomstder zeegevechten
en overwinningen aan de Heeren Staaten overschryvende, met
zulk ecu ingetoogentheit en zeedigheit van zich zeiven en zijn
bedrijf gewagh maakte, dat hy zyne glory eer scheen te ver-
kleenen dan te vergrooten, en dat men de zaak gemeenlyk grooter
bevondt dan hy ze verhaalde. Hier door hieldt hy zich buiten
nijdt, maar niet buiten lof, die hem van zelf genoegh volghde.
;Maar hy was zoo vry van faamziekte, dat hy nooit lofredenen ,
daar men zijn naam, wegens zijn verrichtingen, door zocht te
verheerlykcn, wou aanneemen, en hy werdt, als hem eenige
loftuitingen voorquaamen, daar over beschaamt en bezwaart,
jaa ook eenigzins bevreest: hebbende het ooge op den uitgang
van Herodes Agrippa, die Godt d'eere niet gaf, en zeggende,
dat Godt hem dau zou verlaaten, als hy die lof aan zich zou
laaten leunen. Ook was hy gants niet bekommert wat men by
zijn leven van hem zou zeggen, of naa zijn doodt zou moogen
schryven. Ik wil wel, zeide hy, van niemant genoemt noch op-
gehaalt worden, als ik slechts mijn gemoedt magh voldoen, en
mijn ordres wel uitvoeren. - Hy erkende op een aanmerkenswaar-
dige wyze aller meuschen en zijn eige krachteloosheit en niettig-
heit, en de noodtzaakelykheit van Godts genade en hulpe in'tby-
zonder, en zyne voor-mede-en uitwerking in 't gemeen. Dit gevoelen
braght hy iu zijn bediening, (byzonderlyk in groote voorvallen,
hoedanigh de zeeslagen zijn) zoodanig te pas, dat hy voor 't aangaan
der zeegevechten met vierige gebeden de goddelyke bystandt zocht te
verwerven: als weetende dat hy zonder Godt niet vermoght. Voorts
in dat gevoelen op Godt betrouwende, kon hy in de felste gevech-
ten zyne zaaken met bedaarden gemoede verrichten, en uitvoeren.