Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
hisiokie- en poliiische schrijveks. g. beandt. 99
Zijne lioofdbezigheid werd nu de Historie der Reformatie, die
hij vlijtig doorwerkte, en, tot groot genoegen der remonstranten,
in 1671 ten einde bragt. Inmiddels werd hij naar Hoorn en in 1660
naar Amsterdam verplaatst, bleef zijn herderlijk dienstwerk ijverig
waarnemen, stelde eene reeks leerzame preken, gaf eene plaats-
beschrijving van Enkhuizen, een Dagwijzer der Geschiedenis, eene
Historie der Rcgtspleging van Oldenbarneveld , enz en vervaardigde
van tijd tot tijd een deftig lied. In deu Vreedzame Christen be-
zong hij de Verdraagzaamheid op zeer waardige wijze, en in zijne
meesterlijke bijschriften vlocht hij velen grooten mannen van het
vaderland eene eerekroon, die volstrekt onverwelkbaar is.
Brandt overleefde de Ruyter en Vondel, en beschreef beider
leven; ook dat van Hooft heeft hij ^te boek gesteld; maar
vooral het leven van de Iluyter, dat, uit het oogpunt van taal
en stijl beschouwd, zijn beslc werk is, werd, ondanks eene
zekere omslagtigheid, zeer geprezen, cn met het proza van Hooft
vergeleken, in veel opzigten daar boven gesteld. ïot proeve laten
wij hier volgen:
Karakterschets van Michiel de Ruiter.
Dusdaanigh was het eindt van den Heere Michiel de Ruiter,
nu Hartogh , Ridder , L. Admiraal Generaal van Hollandt en
West-Vrieslandt, die achtenvijftig jaaren lang, van 't elfde jaar
zijns ouderdoms af, de zee hadt bevaaren, en van't allerlaaghste
tot dien hoogen top van eere, langs alle trappen der sclfeeps-
bedieningcn, opklom. Van wicn met waarheit wordt getuight,
dat hy , in 's landts dienst en eedt getreeden, nooit naar eenigh
ampt met gunstjaght stondt, en dat hem alle waardigheden, dat
zeldtzaam is , zonder daar ooit om te spreeken, van zelfs, door
zijn verdiensten, zijn t'huis gebraght, en opgedraagen. De glans
der eere, en glory, die veelen 't gezicht ontrent de kennis van
zich zeiven verblindt, en tot ydelcn roem, of fiere grootsheit.
vervoert, hadt hem nooit bedwelmt. In zijn grootheit bleef hy
kleen: dankbaar jegens zijn weldocnders, eerbiedig jegens zijn
meerderen, beleeft ontrent zijns gelyken, mcewaarigh en gespraak-
zaam jegens zijn minderen, en elk , zoo voel hy kon, verplich-
tende. Dus won hy 't hert van allen, die hem kenden: verkeerende
met luiden, die in zynen laagen staat zijns gelyken waaren ge-
weest met zulk een ongemaakte heuslieit, dat ze met d'oude ge-
meenzaamheit, die zy in zijn kleenheit met hem gehadt hadden,
daarna in zijn hooghsten staat levende, licht zien konden, dat
hy wel van staat was verandert, maar niet van aardt. Ja zelfs