Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
103 2e tijdvak: 1584—1702.
burghera, elders boeren, drommen zieb t'zaam in de straaten ,
en bieden forslyk 'thooft. Veele vrouwen, daaronder, laaten
't leeven op de plaats: andre, geholpen van maaghden en jongens,
smakken met steenen en ander tuigh, uit de vensters, en van
de daaken. De tsaaghende meenighte neemt de vlucht naa de
burg. Daar vallen d'achtersten op de voorsten, en ooverromplen
zy zich onderling. Deez , gedrongen door zyn' meêgezellen , raakt
aan 't wippen ter zyd' af: die met den vyandt op de hielen ,
waaght den sprong uit verbaast heit; en daar de Spanj aardt niet
toereikt, doet de stroom hem 't werk te vooren. Anderen, min
gejaaght, maar ten uiterste vertwyfelt, loopen, in plaats van ze
te vlieden, der doodt te gemoet, met kiezen van het waater.
En 't gaat zeeker genoegh, van moeders zoo mistroostigh, dat
zy, woedende teeghens haar eighe kindren, als uit erbarming,
hen in de vloedt, en zich zelve daarnaa worpen. Meer te
moorden sehier was ^er niet, als Parma liet uitblaazen en om-
roepen, dat men yder, die de waapenen afleidde, te spaaren
hadde. Toen ging het plondren aan, en 't pynighen, der maate,
om zwaar ransoen te bedingen, dat d'ooverblyvelingen zich
hunner behoudenis beklaaghden.
Gerard Brandt.
Amsterdam, 16-2C—1685.
Toen Hooft overleed, was Gerard Brandt twee en twintig
jaren oud, en scheen een werkkring te zoeken in de dramatische
letterkunde. Zijn Veinzende Torqitatus, een hartstogtelijk, over-
dreven en zeer onkiesch treurspel, was in den stads-schouwburg
reeds een eu andermaal opgevoerd. Adam Karei van Zjermes,
de beste tooneelspeeler van dat tijdvak, vervulde eene hoofdrol
in het nieuwe kunstgewrocht, en was met Brandt bevriend. In 1647
bragt hij des dichters lijkrede op den drossaard ten gehoore, en gaf
veel genoegen. Het stuk zelf, een hoogdravend opstel in proza, was,
ofschoon vol valsch vernuft, allezins opmerkelijk, krachtig en op
sommige plaatsen welsprekend. Vondel, Anslo, Huighens cn Barlaeus
waren van verwondering opgetogen.
Brandt, tot dus verre horologiemaker van beroep, werd dus
verder voortgeholpen. Curcellaeus zou hem latijn leeren, en dc
kweekschool voor remonstrantsche predikanten telde hem weldra
onder hare vlijtigste leerlingen. Reeds in 1652 verkreeg bij eene
standplaats te Nieuwkoop, en trad met eene dochter van Barlaeus
in den echt.