Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
histoeie- en politische scheijvees. p. c. hooft. 95
een stuk kaaz' en een pekelhaaring uitte deelen. De Ammiraalen,
opgetreeden, naamen hunnen gank, gevolght van seheeps- ensteê-
volk, reeht naa de kerke, om gemeener stemme den Heere te
danken, voor zoo veele en verseheiden' ooghsehijnlyke gunsten,
d'een' aehter d'andere hun als toegetelt, tot voltrekking van de
verlossing der stadt. Daar smolten de gemoeden in hun eighe
vuurigheit, en was de beweeghnis zoo weldigh, dat de harten
van vroolijkheit, de ooghen van traanen ooveriiepen, en de sleur
van den zang der psalmen deeden haaperen. Thans maakte de
vroedsehap een raadtslot, van alles jaars dien dagh, met bidden
en looven, samt ommegang in 't geweer, tot onversterflyke ge-
dachtenis , te vieren. Welke dankbaarheit, des anderen daaghs,
begenaadight werd, met het verwekken van eenen windt uit den
Zuidooste, die de golven 't landt deedt ruimen, en daarnaa wat
Noordelyk , om ze met een heftigh onweer zeewaart in te stou-
wen. Dies hinkte na nerghens de Godlyke voorzorghe; en bleef
zoo wel d'eene als de d'andere parthy oovertuight in den geest,
dat de Heer der Heirsehaeren zijne wonderbaarlykheit, met dit
werk, ten wereldschen toormeele had doen versehynen.
Genegenheid der Burgerij van Holland tot Willem I.
Als deeze dingen zieh toedroeghen, was de Prins vast reysende,
door Hollandt, van stadt tot stadt, om de onlusten , hier en
daar gereezen, te smooren, en orde te stellen op verseheyde zaaken.
Zijnde zeer quaaüjk gepartuurt geweest met de dochter van Saxe,
die zich bijster weêrberstigh gedraaghen, en een ongereegelt leeven
geleydt had, omhelsd' hy des te vuurigher de vriendschap van
Charlotte zijn' jeeghenwoordighe gemaalinne; en scheen daarin
de verlichting zyner zorghen te zoeken. Yerzelschapt met deese ,
werd hy alomme bewelkoomt met ongelooflyke vertooning van
overgeeve gunst en eerbiedenis. De harten gingen oopen, d'andren
reezen van blijdschap. Gelukkigh die hem geuaaken moght. En
yder viel zijn deel te kort, in 't aanschouwen des geenen, dien
zy voor 'sHeemels reehte vuyst, en den eenigen, naast Godt,
hielden, die hen uit de Spaansehe slaavemye verlost had. Wat
hy voorsloegh, het smaakte ; wat hy ried, 't werd gevolght.
't Gemeene volk van 't Noorder gewest noemd' hem niet dan
Willem Vaader. Elk yverd' 'er om 't zeerste , en d'een riep den
andre toe; Willem Vaader is gekoomen: met zoo heet een' genee-
ghenheit, dat ze ten aanschijn uitblaakte. Ook was hy niet in
gebreeke: spraakzaam, aaunünnigh, zoo teeghens minsten als