Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
hisioeie- en politische scheijvees. p. c. hooft. 93
melt waaren. Van wreedheit voorts, die snoodste niet alleen der
menselielyke, maar ook der helsehe boosheeden, was hem 't hart
zuk bezeeten, als hy, by zijn voorgemelt snorken op zoo groot
een meenighte vau meest al onnoozele luiden, omgebraght met
voorbedachten moede en by vonnis, betuight heeft. Jaa men leest
daarbeneeven verscheiden' exempelen van uitgezochte, en spits-
vondighe felheit, te werke gestelt in 't martelen der ellendighen,
oft plaaghen der verdrukten en weerloozen. Hoe hy, ter zake
van 't geloof, eenen Edelman van Gent, met naame Antonis
Uitenhoove, leevendigh gebraaden heeft; doende, tot kortswijl der
Spanjaarden, hem, geslooten aen een' lange keeten, in een ring
van vuur, om den paal loopen; tot dat zoo gevoelyk en duur-
zaam een' doodt, den trawanten zelf jamm,erde, en met hunne
hellebaarden, teeghens 'shartoghen dank, verkort werd. Hoe
hy, woedende tot in 't ingewandt der aarde toe, de lyken uit
de graaven heeft doen delven, en op 't galgheveldt sleipen. Hoe
hy, met roof, moordt, vrouwen- en maaghdenkraft, zoo in de
steeden als ten platten lande bedreeven, niet altoos, oft belache-
lyk te straffen, den moedwil zyner Spanjaarden zoo verre gevoedt
en aangequeekt heeft, dat het hun spel docht: met koopman-
schappen uit de winkels, zonder betaalen, deur te gaan; wyven
en dochters, onder de ooghen haarder mannen en ouderen, te
schenden; minderjaarighe meiskens en andere, by heele vendelen
teffens, te misbruiken, en alzoo om gezontheit en leeven te helpen,
oft tot die vertwyfeltheit te dry ven, dat eenighe zich zelve ver-
deeden; kinderen uit moeders buik , en voort aan Aarzen te scheu-
ren ; de menschen, met traagh vuur en gloeyende tangen, tot
stervens toe te pynighen; jaa levendigh te villen, en't vel op
trommels te spannen. Grouwelen, gewisselyk, om alle onpartydigh
geloof te booven te gaan, 't en waar men, by hunn' eighe boe-
ken, diergelyke, aan d'eenvoudighe Westindiaanen gepleeght, be-
schreeven vonde. Van gierigheit, zijn 'er, die hem vry schouwen;
anderen, die hem met boodemlooze baatzucht betichten: meldende
dat hy, om zijn' eighe koffers te vullen, de betaaling der sol-
daaten verhongert hebbe, en hen aan 't muiten doen slaan; niettee-
ghenstaande d'ondraghlyke tollen, den Lande afgeperst, en de zwaare
slompen schats, gesmeedt uit het verbeurtmaaken der goederen. Want
men wil, dat, jaar voor jaar, deeze laatste alleen, wel ter somme
van taehtentigh hondertduizent gulden; d'eerste, neevens d'inlee-
gheringen en andere schaade 't oorlogh geleeden, meer dan zes
tonnen gouds daar booven, beloopen hebben. Zijn' onbedwink-
lijkheit in voorspoedt, zijn' hoogmoedt, die, stinkende by kleenen