Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
mstobib- en politische scukijvebs. p. c. hocït. 87
Oorlogs 1675, met nog eene menigte andere werken, over neder-
landsche en europesche aangelegenheden, zooals de behoefte van
den oogenblik dat vorderde. Als dichter gaf hij reeds in 1640
Poëtische betrachtingen— later Heldendichten, 1661; als vertaler
leverde hij eene overzetting van ïlavius Josephus.
P. C. Hooft.
In 1509 werd Pieter Cornelis Hooft als lid der kamer In Liefde
bloeijende aangenomen. Hij was achttien jaren oud en eerst korteling
van de Leidsche academie bij zijn vader, den burgemeester Hooft,
te huis gekomen. Yroeger schreef hij een treurspel, Achilles en
Polyxena ; en hoe gebrekkig dit was , het verraadde een grooten
aanleg. Hooft kreeg dus eene plaats naast Spieghel en Roemer
Visscher. Hij deed vervolgens eene reis naar Italië, en schreef van
daar een dichterlijken brief aan de broeders te Amsterdam.
In het vaderland teruggekeerd, beoefende hij vlijtig de oude
geschiedenis , een smaak, die er in Italië niet op verminderd
was, schreef vervolgens het tooneelspel Theseus en Ariadne
en onmiddellijk daarop Granida, in arcadischen trant, 1602. Vele
lierzangen cn minnedichten, dagteekenen mede van dit tijdperk.
Eenige sehoone regels op het bestand, bragten hem bij prins Maurits
in aanzien; althans hij werd drost van 't Gooi, huwde Christina
van £rp, en woonde als in een klein vorstendom op het hooge
huis te iluiden. Op dat huis zat eenmaal Eloris V gevangen, welke
omstandigheid nu eene aanleiding werd tot bewerking van een
treurspel, getiteld Geerart van Velsen, door Hooft ten deele in
klassischen, ten deele in nationalen vorm geschreven. Zoo ook
Bato , waarin hij de Sage van der Batavieren aankomst drama-
tisch voorstelt. Nog gaf hij Warenar met de pot, eene vertaling
der Aulularia van Plautus.
Intussehen begonnen de staats- en kerkgeschillen het land te
beroeren; Hooft hield zich wijselijk daar buiten, en ondernam,
met groote plannen in het hoofd, een leven van Hendrik IV.
Eerlaug stierven zijne vrouw en kinderen, 1623—1624 en
Hooft, hoezeer hij nog dikwijls ecu vers maakte, werd meer
een man van overpeinzing dan vau uitboezeming. Aan drama-
tische poëzy werd weinig meer gedacht; doch bij de verovering
van 's Hertogenbosch , zong hij , Erederik Hendrik ter eere, een
HoUandsche Groet, 1629.
Reeds eenigen tijd vroeger zag Hooft zich, door den koning
van Frankrijk, met de orde van St. Michaël omhangen; zijn Leven
van Hendrik IV had hem deze onderscheiding waardig gemaakt;