Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
254 2e TIJDVAK : 1584—1702.
zwarigheid heen en verrijkten de volkstaal met de vrnehten hunner
nasporing. Vooreerst Simon Stevin, een Bruggenaar, die zich te
Leiden vestigde, en weldra in dienst trad van prins Maurits.Met
dezen oefende hij zich in toegepaste wiskunst, en bewoog hem aan
de hoUandsche universiteit eene hollandsehe school voor krijgs-
bouwmeesters en andere ingenieurs toe te voegen. Die instelling
kwam later in verval, maar bloeide aanvankelijk , zoodat zelfs
vele jongelieden, aldaar in wis- en natuurkunde in legermeting,
sterkte-bouw , damme-, dijk- en sluiswerken onderwezen, in den
vreemde gezocht werden.
Stevin bevorderde het gebruik dor decimaalrekening, en deed
gewigtige ontdekkingen over de drukking der lucht en de theorie
van het hellend vlak. Hij schreef verscheidene verhandelingen,
schier over alle deelen der werktuigkunde, en wordt ook nu nog
door alle deskundigen ten hoogste gewaardeerd. Hij overleed
te 's Gravenhage, 1620.
Eenige nagelaten schriften van Simon Stevin zagen, door toedoen
van zijn zoon Hendrik, het licht. Van dezen, die mede een groot
voorstander was van de behandeling der wetenschappen in de
landtaal, hebben wij een Wiseonstich en Filosophiseh Bedrijf, waarin
onder anderen een plan voorkomt, om ons door inpoldering van
de Zuiderzee te ontdoen.
Jan Adriaansz. leeghwater.
Be Rijp, 1575 — omstreeks 1650.
Om denzelfden tijd deed Jan Adriaansz. Leeghwater, molen-
maker aan de Bijp, een voorslag om de Haarlemmermeer droog
te maken, 1641. Hetgeen hij daarover schreef heet het Haarlem-
mermeerboek, en getuigt van zeldzame schranderheid en prac-
tische kennis in al wat de wetenschap van den waterstaat betreft.
Wij danken Leeghwater bovendien eene korte beschrijving van
Haarlem, en vooral eene Kleine Cronyke, waarin de merkwaardige
lotgevallen van zijn allezins bedrijvig en merkwaardig leven met
veel naïviteit verteld worden.
L. van Colen. — W. Snellius. — Fr. v. Schooien, Vader en Zoon. —
Christ. Iluyghens.
Soortgelijke bui-gerlieden, die in het Hollandsch over de wis-
kunst , de zeevaart, de droogmakerijen cn het landmeten handelden,
waren er nog velen, te veel zelfs om in dit kort overzigt voor
te komen. Ludolf van Colen, hoogleeraar te Leiden en aldaar
met het onderwijs iu de wiskunst en vestingbouw belast, schreef