Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
EEGTSGELEERDEN , NATUUE- EN WISKUNDIGEN. 83
vereerder van Oldenbarneveld, en naar zijne overtuiging ook op
staatsregterKjke gronden, iiandhaafde hij tevens het oppergezag
der gewestelijke souvereiniteit, wat vervolgens aijn val ten
gevolge had.
Eerst onder deze omstandigheden in den kerker te 's Gravenhage,
schreef de Groot eenige hollandsche versregelen van stichtelijken
inhoud, waarop eerlang een uitvoerig leerdicht volgde ioi Bewijs
van den waren Godsdienst, gedagteekend Loevenstein; een ander
meer lyrische zang, op de Tweedragt der Kerk , en de Klaehte
van de Jonckvrou van Meehelen schijnen van denzelfden tijd te
wezen. Een fraai Verjaervers, aan zijne vrouw, schetst hun beider
hoop op verlossing, en een Danklied aen Maria van Reigersberg
loopt over de gebeurtenis zelve, waardoor de geleerde dichter
zijne vrijheid herwon.
Nog op Loevenstein vertoevende, voltooide de Groot de com
mentaricn op de Evangelisten, en schreef, zijn dienaar ten dienste
eene veel geroemde Inleiding tot de Hollandsche Rechtsgeleerdheid
en voorts na zijne vlugt, cn ter verklaring van zijne politische
handelwijze, eene Verdediging der Wettelijke Regering van Holland
maar verder vond hij geen tijd of opgewektheid, om zich meer
bepaald raet onze fraaije letteren bezig te houden.
Niet voor het vaderland alleen, veeleer voor geheel de be-
schaafde wereld had hij vroeger onzen worstelstrijd met Spanje
in latijnsehe Annales beschreven, en deze bleef hij beschaven eu
verbeteren. Zijn staatsregterlijk handboek, de Jure Belli et Pacis,
verscheen inmiddels te Parijs met een opdragt aan den koning
van Erankrijk, 1625.
De Groot zoeht allezins in gunst te komen bij Erederik Hen-
derik, en beschreef 's prinsen verovering van Grol. Vuriglijk
wenschte hij in het vaderland terug te keeren, maar vond daartoe
alle wegen versperd. Toen trad hij in 1634 als afgezant van
Zweden, bij het Eransche hof, in dienst, en handelde vervolgens
over de geschiedenis der Gothen, Vandalen en Longobarden ,
over Amerikaansche Oudheden, enz. In 1644 werd hij uit zijn ge-
zantschap teruggeroepen, vertrok naar Stokholm en stierf te
Rostock , 1645.
Simon Stevin.
Brugge 1548. 's Gravenhage 1620.
Ook op de beoefening en verspreiding der wis- en natuurkundige
wetenschappen drukte de voorrang, dien het Latijn bij het hooger
onderwijs behouden had. Enkelen stelden zich evenwel over die